Geniet van de vrijheid van de open weg in een gloednieuwe camper. We bieden $1/nacht road trips door de hele USA.

Reserveringsvoorwaarden Sidst opdateret 18 th August 2022

1. Presentatie van het platform

Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden voor het gebruik van de site en de relaties tussen de site en haar Gebruikers te definiëren.

Het gebruik of de deelname aan de dienst van de website van Indie Campers Central Services Unipessoal Lda. wordt uitgeoefend, zonder uitzondering, op voorwaarde dat de Gebruikers zich houden aan deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de dienst van het Indie Campers platform voor de verhuur van voertuigen. De Verhuurder en de Reiziger (beiden aangeduid als "Gebruikers") verklaren deze Algemene Voorwaarden te begrijpen en te aanvaarden.

De site biedt een bemiddelingsdienst aan tussen Gebruikers, waarbij de Verhuurder de huur van zijn Voertuig ter beschikking stelt en de Reiziger een op de site beschikbaar Voertuig kan reserveren, om het te gebruiken als onderdeel van een huur onder de tussen de partijen overeengekomen voorwaarden.

De Website treedt voornamelijk op als tussenpersoon en assistent voor de Gebruikers, wanneer het nodig is om elementen en documenten te valideren om het Voertuig te adverteren of een verhuring te doen. De Gebruikers moeten de plichten en verplichtingen nakomen die met de viering van de overeenkomst worden aangegaan.

De Verhuurder is als enige verantwoordelijk voor zijn Advertenties en Diensten. Bij het maken van een reservering, ondertekenen de Reizigers een contract rechtstreeks met de Verhuurder en niet met Indie Campers die niet deze contractspartij is in het huurcontract of er op enigerlei wijze aan deelneemt.

Indie Campers verzoekt Gebruikers deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Dit zijn de Algemene Voorwaarden volgens welke Verhuurders Voertuigen verhuren aan Reizigers. De Reizigers gaan akkoord met deze voorwaarden bij het ondertekenen van de Huurovereenkomst.

Gebruikers kunnen contact opnemen met Indie Campers via de klantenservice of per e-mail via de beschikbare contactpersonen op de website. Echter, vragen met betrekking tot het voertuig of de huur zelf moeten rechtstreeks tussen de Gebruikers worden afgehandeld.

Indien Indie Campers contact moet opnemen met de Gebruikers, zal dit telefonisch of schriftelijk gebeuren via het e-mailadres of het adres dat de Gebruikers aan Indie Campers hebben meegedeeld bij hun inschrijving op de site.

2. Wijzigingen aan de website en de Algemene Voorwaarden

 Indie Campers behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers zullen vooraf per e-mail op de hoogte worden gesteld van de wijziging, ten minste 30 dagen voordat deze van kracht wordt. 

Indie Campers behoudt zich het recht voor om in buitengewone situaties de Voorwaarden op een aangepaste (of bijgestelde) wijze toe te passen indien en voor zover dat onontbeerlijk is om de gerechtvaardigde belangen van het Platform te waarborgen.

3. Presentatie van de betalingsdienstaanbieder

De transacties worden verricht door Stripe, dat de betalingen op een veilige manier verwerkt. Stripe Technology Europe, Limited (STEL) is erkend door de Electronic Money Institution en staat onder toezicht van de Bank of Ireland (referentienummer: C187865). Indie Campers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor betalingen die rechtstreeks tussen gebruikers worden gedaan. Het platform garandeert de veiligheid als betalingen via de Stripe Partner worden gedaan.

4. Gebruikers

4.1 Reizigersregistratie

Reizigers die bij Indie Campers willen reserveren, moeten zich op de website registreren, waarbij zij hun persoonlijke gegevens en bewijsstukken invullen. Indie Campers is niet verantwoordelijk indien de door de gebruiker verstrekte informatie onjuist is. Sommige documenten kunnen pas na de bevestiging van de reservering worden ingevoegd, maar nooit na de datum die in het hoofdstuk Huurvoorwaarden is aangegeven.

Elke Gebruiker heeft de beschikking over een unieke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij direct toegang heeft tot zijn profiel. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden, vertrouwelijk te houden en nooit mee te delen. De Gebruiker garandeert dat hij/zij slechts één "gebruikersprofiel" zal aanmaken.

In geval van niet-naleving van de regels van het platform of gedrag dat door het platform als misbruik wordt beschouwd, behoudt Indie Campers zich het recht voor om het account op te schorten. De Gebruiker wiens account is opgeschort zal via e-mail op de hoogte worden gebracht op het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven. Alle gegevens en documenten moeten worden ingevoegd in de site op de persoonlijke pagina van de Reiziger.

4.2 Organisatie van de website

Het platform bestaat uit een openbaar gedeelte en een privégedeelte, die op verschillende manieren en met verschillende beperkingen toegankelijk zijn:

Het openbare gedeelte geeft toegang tot de site, het gebruik van de site als een niet-geïdentificeerde gebruiker, profiteren van bepaalde diensten en functies die door de site.

Het privé-gedeelte is toegankelijk na identificatie en registratie van de Gebruiker. Deze identificatie vereist de voorafgaande aanmaak van een Profiel. Het privégedeelte maakt het onder andere mogelijk om reserveringsaanvragen te doen, evenals de daaropvolgende bevestiging, de publicatie van een Voertuig voor Verhuur en het bewerken van informatie met betrekking tot de publicatie van een Voertuig voor Verhuur.

4.3 Identiteitscontrole

Het volgende zijn de minimale vereisten om in aanmerking te komen als huurder:
U moet in het bezit zijn van een actueel, geldig (niet-tijdelijk) rijbewijs. U moet door Indie Campers zijn goedgekeurd door middel van identiteitsverificatie en andere achtergrondcontroles die het bedrijf vereist. Indie Campers heeft het recht om een boeking te annuleren indien de gebruiker niet door het identiteitscontroleproces komt, en de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden worden toegepast.

Aanvraagproces:
Het aanvraagproces is meestal eenvoudig en snel. Na bevestiging van de boeking vragen wij om uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs, zodat wij kunnen controleren of u aan onze voorwaarden voldoet. In de meeste gevallen duurt het controleren van de geschiktheid van de bestuurder enkele seconden, zolang we al uw informatie kunnen verifiëren. Indie Campers kan de bron(nen) van derden gebruiken om uw geschiktheidscontrole te voltooien en zal geen informatie delen buiten dit bereik.
In sommige gevallen kunnen we aanvullende informatie nodig hebben voor verificatiedoeleinden, en u zult via e-mail of telefoon worden voorzien van deze vereisten, zodat u klaar bent wanneer het tijd is om uw reis te beginnen.

4.4 Registratie van gastheren en voertuigen

Alle Verhuurders die hun advertenties op de website van Indie Campers willen plaatsen, moeten zich registreren waar zij, naast het aanmaken van een Gebruikersprofiel, het formulier voor het aanmaken van een publicatie gedetailleerd en correct moeten invullen.

Bij het aanmaken van de publicatie zal de Gebruiker de gevraagde informatie en documentatie zo gedetailleerd mogelijk moeten verstrekken, evenals foto's van zijn Voertuig. De verhuurders van de voertuigen kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.

Indien de Verhuurder ervoor kiest gebruik te maken van de door het Platform aangeboden verzekering, kan onjuiste mededeling van informatie betreffende het Voertuig leiden tot het niet meer in aanmerking komen ervan, namelijk:

●      Gewicht voertuig

●      Jaar van registratie

●      Waarde van het voertuig in nieuwstaat

Bovendien moeten bepaalde documenten worden overlegd voordat de reservering wordt bevestigd. De vereiste documenten kunnen op deze pagina geraadpleegd worden.

Al deze documenten moeten voortdurend worden bijgewerkt. Anders zal het voertuig niet langer in aanmerking komen voor de verzekering aangeboden door het Platform en de aankondiging zelf kan worden opgeschort totdat deze worden gedeeld en gevalideerd door het Platform. Indien blijkt dat de gedeelde documenten tot vijf dagen voor het begin van een reservering verouderd zijn, behoudt het Platform zich het recht voor om de opeenvolgende reserveringen te annuleren totdat deze zijn bijgewerkt, en de verhuurder heeft geen recht op enige terugbetaling. De Verhuurder stemt in met het recht van het Platform om deze documenten te delen met de verzekeringspartners en de STRIPE-betalingspartner. De Gastheer verbindt er zich ook toe de bankgegevens te delen waarvoor de betalingen zullen worden verricht.

Indie Campers behoudt zich het recht voor om informatie over de activiteiten van elke Host op het Platform door te geven aan lokale overheidsinstanties, namelijk, maar niet beperkt tot, hun inkomsten en het aantal boekingen.

Indie Campers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden, al dan niet vrijwillig, van de Gastheer met betrekking tot de beschrijving en beoordeling van het Voertuig.

Na een defect of een ander soort incident, kan een Advertentie worden opgeschort op het Platform, om na te gaan of het genoemde Voertuig geschikt is voor verhuur. Indie Campers behoudt zich het recht voor om elk Voertuig dat voor verhuur wordt aangeboden op te schorten indien zij van mening is dat er een risico is dat de kwaliteit van de dienstverlening kan beïnvloeden. Opschorting van het voertuig kan resulteren in annulering van toekomstige reserveringen, en de Verhuurder van het voertuig zal geen recht hebben op enige vergoeding voor eventuele toekomstige reserveringen.

Indie Campers zal een samenvattende controle uitvoeren van de informatie en documenten die door de Verhuurder zijn verstrekt, waarbij de nadruk zal liggen op de elementen die betrekking hebben op de kenmerken van het Voertuig. Deze controle zal worden uitgevoerd op het moment van registratie van het Voertuig op de website en doet geen afbreuk aan de controle door de Reiziger bij aanvang van de huur. Indie Campers behoudt zich het recht voor om op elk moment de documenten te verifiëren.

Indie Campers kan, na verificatie, een advertentie voor een Voertuig van de site verwijderen of na bericht van één of meerdere Reizigers die ontevreden zijn over de staat van het Voertuig en/of het gedrag van de Verhuurder, alsook op basis van het niet naleven van de huidige Algemene Voorwaarden.

4.5 Voorschriften voor gastheren

De verhuurders moeten garanderen:

- de volledige eigendom van het Voertuig of de beheerder van het Voertuig te zijn, in het bezit van alle nodige vergunningen en bewijzen, die hen toelaten het Voertuig voor verhuur ter beschikking te stellen. De Verhuurder moet dergelijke vergunningen aan de Reiziger ter beschikking stellen, schriftelijk en ondertekend door de Verhuurder van het Voertuig;

- dat de gedeelde documenten en informatie waarheidsgetrouw en accuraat zijn;

- de beschikbaarheid van het voertuig in perfect werkende staat voor verhuur;

- de goede staat van het voertuig voor vertrek wat betreft inwendige en uitwendige reiniging, water- en brandstofpeil, enz.

De Verhuurder kan zich, op erewoord, verplichten om lagere of gelijkwaardige eindprijzen te hanteren bij Indie Campers in vergelijking met de prijzen die worden aangeboden op andere platforms en op zijn eigen website, rekening houdend met de verschillende berekeningssystemen van de respectievelijke platforms. Met deze verbintenis zal de Host in aanmerking komen voor gunstigere voorwaarden en bepaalde voordelen, zoals extra punten in de zoek ranking en een Beste Prijs Garantie stempel van Indie Campers. De Account Managers van het Platform zullen voortdurend de marktprijzen controleren en kunnen contact opnemen met de Host in het geval dat de verbintenis wordt verbroken. 

Bovendien moet de Verhuurder een prijs vragen die in overeenstemming is met de waarde van zijn Voertuig en de uitrusting ervan, evenals de leeftijd en het aantal kilometers van het voertuig, om te voldoen aan de normen van het Platform.

De Verhuurder verbindt zich ertoe te voldoen aan de minimale beschikbaarheidseisen van het Platform, die kunnen worden geraadpleegd op de website.

Evenzo zal de Verhuurder geen vergoedingen of extra kosten kunnen aanrekenen voor het verbruik van gas met betrekking tot flessen die reeds in gebruik zijn bij het begin van de huur, aangezien dit een moeilijk meetbaar verbruiksartikel is en het in de huurprijs moet worden opgenomen.

4.6 Relatie tussen reiziger en gastheer

Gebruikers communiceren met elkaar via de Indie Campers website, waarbij zij vrij zijn om vragen te stellen, evaluaties te maken, beschikbaarheid van voertuigen te controleren, reserveringen te maken, te accepteren of te annuleren.

De Verhuurder en de Reiziger moeten een overeenkomst bereiken alvorens het huurcontract te sluiten, en alvorens enig Voertuig te huren. De gebruikers zijn contractueel verplicht en moeten de verbintenissen die sinds de bevestiging van de reservering zijn aangegaan, nakomen.

Voor de huur van het Voertuig moet een huurcontract worden afgesloten tussen de Verhuurder en de Reiziger ("Huurcontract"). De Reiziger en de Verhuurder zijn bij de ondertekening van het Huurcontract verplicht om de daarin bepaalde voorwaarden na te leven, volgens de pacta sunt servanda regel, of het principe van bindende kracht van contracten, waarbij de contractuele partijen alleen verantwoordelijk zijn voor het gesloten contract.

De Verhuurder verbindt zich ertoe een actuele beschrijving van het voertuig te geven, die overeenkomt met de kenmerken ervan, en de Huurder niet te misleiden over de kenmerken van het gehuurde voertuig. Het platform kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een valse of onjuiste beschrijving van het voertuig.

Voor elke Reservering verbindt de Verhuurder zich ertoe de voertuigdocumenten te verstrekken. Afhankelijk van de geldende voorschriften in het land van registratie van het voertuig en de geldende verzekeringseisen, moet de Verhuurder het origineel of een kopie van het kentekenbewijs van het voertuig, het bewijs van verzekering en het bewijs van een actuele technische keuring overleggen. Een gewaarmerkte kopie van het kentekenbewijs kan worden aangevraagd op een politiebureau om de geloofwaardigheid van het document te versterken in geval van een politiecontrole tijdens een huurperiode.

4.7 Gebruikersgeschillen

In geval van geschillen tussen gebruikers, verbinden zij zich ertoe te handelen volgens de conclusies die worden meegedeeld door de bemiddeling bevordering die door Indie Campers wordt aangeboden. Het platform verbindt zich ertoe de bemiddeling bevordering zo snel mogelijk aan te bieden in geval van een geschil.

De bemiddeling bevordering zal op een onpartijdige manier worden aangeboden, rekening houdend met de informatie die door elk van de bij het geschil betrokken gebruikers wordt verstrekt. Voorwaarde voor deze bemiddeling is dat de gebruikers het ondertekende huurcontract delen. Indie Campers zal trachten, waar mogelijk, geschillen te bemiddelen in overeenstemming met deze voorwaarden en het ter beschikking gestelde huurcontract voorstel. Na communicatie van de conclusies van het geschil, zullen de Gebruikers 3 dagen de tijd hebben om het voorstel van oplossing te bekijken en te accepteren. De oplossing van de bemiddeling hangt af van de goede wil van de Gebruikers en zal nooit, van nature, verplichtingen of verantwoordelijkheden hebben ten opzichte van het platform. Indien de gebruikers het geschil niet oplossen met behulp van de door het platform aangeboden bemiddelingsdienst, kunnen zij een beroep doen op de bevoegde instanties. 

5. Boekingsvoorwaarden

Exclusief abonnementsproduct:

Prijzen worden getoond per maand, direct opgehaald als totale kosten per maand zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht (bijv. service-, verzekerings- of voorbereidingskosten), met uitzondering van eenrichtingskosten en kilometerbeleid. Voor boekingen op abonnementsbasis geldt een minimale duur van 1 maand ("Initiële minimale verbintenis") en een maximale duur van 12 maanden.

Korte Termijn Verhuur Product Exclusief:

De kosten voor het huren van het voertuig worden per nacht in rekening gebracht, gegeven de beschikbaarheid van het voertuig waarop de reservering betrekking heeft.

Gemeenschappelijk voor alle producten beschikbaar op het Platform:

Gebruikers bepalen vrijelijk en in onderling overleg de duur van de huur. Indien niet anders is bepaald, schriftelijk tussen de Gebruikers of in de reserveringsopties op het platform, begint de verhuur om 14.00 uur en eindigt deze om 11.00 uur. Het platform biedt de Verhuurders de mogelijkheid om de tijdstippen te definiëren vanaf wanneer de huur begint en de huurtermijnen zijn alleen mogelijk tegen een extra vergoeding, die altijd expliciet op het Platform moet worden vermeld.

De Reiziger kan een reserveringsaanvraag doen voor een bepaald Voertuig, met vermelding van de data waarop hij het Voertuig wenst te reserveren. De Reiziger is pas gemachtigd om met de huur van het Voertuig te beginnen na bevestiging van de reservering en de respectieve betaling van het totale bedrag van de reservering.

Indien de Verhuurder de reserveringsaanvraag aanvaardt, hetgeen maximaal 48 uur na ontvangst van de reserveringsaanvraag dient te geschieden, zal Indie Campers de Reiziger hiervan per e-mail op de hoogte stellen, die vervolgens 48 uur de tijd heeft om de betaling te verrichten en, zonder voorbehoud, de onderhavige Algemene Voorwaarden voor de introductie te aanvaarden. Vervolgens zal het bedrag dat overeenkomt met de huur worden afgeschreven. De verhuurder is contractueel gebonden en moet de verbintenissen nakomen die sinds de aanvaarding van de reserveringsaanvraag zijn aangegaan.

Indien de Verhuurder weigert zijn voertuig te reserveren, zal Indie Campers de reiziger hiervan automatisch per e-mail op de hoogte brengen, en is Indie Campers bereid om, indien beschikbaar, een gelijkwaardig voertuig als alternatief voor te stellen. Indie Campers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het weigeren van een reserveringsaanvraag. Indie Campers is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid in geval van annulering van de reservering door de Verhuurder of door de Reiziger en staat niet in voor de juistheid van de data van de reserveringsaanvragen aangegeven door de Reiziger die het Voertuig wenst te huren.

De Reiziger kan de duur van de huur verlengen door een verplichte reservatieverlenging aan te vragen. Het verzoek moet minimaal 48 uur voor het einde van de huurperiode worden gedaan. Elke verlenging van de huurperiode zal de regels volgen die in deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald. Het verzoek tot verlenging moet via Indie Campers worden aangevraagd en is onder voorbehoud van goedkeuring achteraf door de Verhuurder. De verzekering van het Voertuig moet worden verlengd en een extra betaling zal worden gevraagd op het moment van bevestiging van de wijziging. Elke verlenging van de reservering moet voldoen aan de voorwaarden die op diezelfde datum op het platform beschikbaar zijn gesteld, te weten de huurprijs, de verzekeringsprijs, de bemiddelingsdiensten, enzovoorts. Zelfs indien de verhuurder besluit geen extra kosten in rekening te brengen voor de huurverlenging, heeft het platform het recht om alle diensten die inherent zijn aan de verhuur, zoals bemiddelingsdiensten en verzekeringen, in rekening te brengen.

In het geval dat de Reiziger de levering niet op een bepaalde datum, tijd en plaats doet, zal een vergoeding van drie keer de waarde, inclusief alle kosten die daarmee verband houden, worden toegepast per nacht die op het platform wordt aangekondigd. Voor elke extra nacht die niet door beide partijen is overeengekomen, heeft de Verhuurder het recht om het equivalent van drie keer de prijs per nacht die op het platform is aangekondigd, in rekening te brengen, evenals de kosten die daarmee verband houden. Evenzo zal het platform het recht hebben om de dagelijkse verzekeringswaarde, bemiddelingsdiensten en andere in rekening te brengen. Bovendien is verzekeringsdekking voor extra dagen die niet vooraf zijn gemeld en overeengekomen niet gegarandeerd, de Reiziger is volledig verantwoordelijk voor eventuele schade of gemaakte kosten die anders door de verzekering zouden worden gedekt.

Indie-campers kunnen een host nog steeds van de lijst schrappen als hun gedrag en acties schadelijk zijn voor de doelstellingen van het bedrijf, tegen wettelijke verplichtingen ingaan, discriminerend zijn en schadelijk voor reizigers.

6. Huurvoorwaarden

De reiziger die een reservering maakt moet ouder zijn dan 18 jaar op het moment van inschrijving, een geldig rijbewijs kunnen aantonen om te mogen rijden in de landen van inchecken en uitchecken en dat wettelijk geschikt is voor het besturen van het voertuig dat gehuurd wordt, een geldig identiteitsbewijs en een geldige betaalkaart, evenals alle eisen die door de verhuurder zijn vastgesteld, zoals minimumleeftijd en rijervaring op de datum van aanvang van de huurperiode. Extra bestuurders moeten aanwezig zijn op het moment van ophalen, en ook een geldig rijbewijs hebben om te rijden in de landen van inchecken en uitchecken en voor het type voertuig dat gehuurd wordt, evenals alle vereisten die door de Verhuurder zijn vastgesteld, zoals minimumleeftijd en rijervaring op de datum van aanvang van de huur. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan, zullen extra bestuurders het Voertuig niet mogen besturen.

Voor korte termijn verhuur, waarbij de Verhuurder Indie Campers is, is, indien één van de bestuurders jonger is dan 25 jaar, de keuze van het basisbeschermingsplan verplicht en mogen bestuurders jonger dan 25 jaar het Premium beschermingsplan niet aanvaarden. Beschermingsplannen zijn niet inbegrepen en kunnen niet worden onderschreven door de Klant onder Abonnementsreserveringen.

Voor de aanvang van de huur heeft de Reiziger de plicht om alle informatie en documenten te delen die gevraagd worden in zijn profiel op het platform. Reizigers moeten dit doen tot 48 uur of werkdagen voor de aanvang van de huur. Het nalaten van de vereiste informatie en documenten kan leiden tot annulering van de huur en de Reiziger heeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. De gevraagde documenten en informatie kunnen het volgende omvatten:

●      Geldige identiteitskaart of geldig paspoort

●      Geldig rijbewijs

●      Fiscaal adres van de bestuurder

●      Fiscaal identificatienummer

Bij het ophalen van het voertuig moet de verhuurder, of een naar behoren geïdentificeerde vertegenwoordiger en met toestemming, aanwezig zijn tijdens de inventarisatie, om de staat van het voertuig voor en na de huur te controleren, door ondertekening van de huurovereenkomst.

Indie Campers biedt een voorstel voor een huurcontract. Het staat verhuurders vrij dit te gebruiken, te wijzigen of een ander type contract te gebruiken, zolang beide partijen het ondertekenen en het een volledige beschrijving geeft van het voertuig en de kenmerken en uitrusting ervan. Indie Campers kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden indien er een aanpassing aan het voorgestelde contract plaatsvindt. In geval van een geschil tussen de Verhuurder en de Reiziger, zal Indie Campers een standpunt innemen in overeenstemming met het voorgestelde huurcontract dat door laatstgenoemde ter beschikking is gesteld.

Beide partijen moeten het voertuig fotograferen, zowel van binnen als van buiten, evenals de kilometerteller en het niveau van de benzinetank, bij het inchecken en uitchecken, deze zijn verplicht en onmisbaar voor het oplossen van geschillen tussen Gebruikers.

In geval het voor verhuur beschikbare voertuig hoofdkenmerken heeft die niet overeenstemmen, of van beduidend mindere kwaliteit zijn, met deze meegedeeld op het Platform, kan de Reiziger, tot de ondertekening van het contract, het contract annuleren en de terugbetaling van het totaalbedrag van de reservering vragen. In geval van betwisting, moet de Reiziger bewijzen (foto's, video's, ...) van de discrepantie van de werkelijkheid met die gepubliceerd op het Platform delen. Het Platform zal de zaak evalueren en een beslissing nemen. De annulering van de reservering moet worden gedaan via het contactmiddel met het Platform aangegeven in deze voorwaarden.

De extra's zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op de verzamelplaats. Indien een geboekt extraatje niet beschikbaar is bij het inchecken, zal de Verhuurder de Reiziger hiervan op de hoogte stellen en hem terugbetalen volgens het bedrag dat betaald is voor dat item of die dienst, en zal er geen verdere vergoeding verschuldigd zijn. Kosten in verband met het gebruik van het platform worden niet terugbetaald.

Het voertuig moet worden teruggegeven op de dag, het tijdstip en de plaats die in de Huurovereenkomst zijn vermeld.

Indien het voertuig wordt afgeleverd met vuil binnen (vuilnis, zand, aarde, modder of ander afval) of buiten, evenals wanneer de watertank niet leeg is afgeleverd, kan een extra schoonmaakkosten worden toegepast en zal worden bepaald door de verhuurder en gecommuniceerd voorafgaand aan de ondertekening van het huurcontract. Het voertuig moet worden teruggegeven met de brandstoftank op hetzelfde niveau als op het moment van ophalen, anders zal de reiziger een vergoeding worden aangerekend die wordt vastgesteld door de verhuurder en vooraf wordt meegedeeld bij de ondertekening van het huurcontract. Indien het niveau van AdBlue van het voertuig hoger is dan de reserve, mag de Reiziger het voertuig niet afleveren met het niveau van AdBlue op de reserve, anders kan de Reiziger een vergoeding worden aangerekend die door de Verhuurder wordt bepaald en meegedeeld vóór de ondertekening van het huurcontract. Tijdens de reis is de Reiziger er verantwoordelijk voor dat het voertuig steeds over de nodige Brandstof en AdBlue beschikt om te circuleren zonder de motor te beschadigen. Extra AdBlue kan tijdens de huurperiode bij elk tankstation voor rekening van de Reiziger worden gekocht. De verhuurder vergoedt de Reiziger geen kosten voor AdBlue-vloeistof bij het terugbrengen van het voertuig. De verhuurder is verantwoordelijk voor het beoordelen van de staat van het voertuig bij aflevering.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling van reizigers

De Reiziger verbindt zich ertoe het volledige huurbedrag op de site te betalen, volgens de verschillende betalingsmodaliteiten die in de advertenties worden voorgesteld.

Wanneer de Reiziger de reservering bevestigt, zal zijn krediet- of debetkaart gedebiteerd worden volgens de annuleringsvoorwaarden bepaald door de Verhuurder (kosten inbegrepen). Indien de betalingswijze wordt geweigerd, zal de reservering niet geldig zijn en zal geen huurbevestiging worden verstuurd, en moet de Reiziger een andere geldige betalingswijze voorleggen.

Indien het beschikbare betalingsbeleid toestaat dat de betaling van het totaalbedrag van de reservering in meer dan één moment wordt opgesplitst, zal de tweede betaling automatisch in rekening worden gebracht op dezelfde betalingswijze gekozen op de vastgestelde datum. Indien de tweede betaling mislukt, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gebracht en zal hij 2 dagen de tijd hebben om de betaling uit te voeren met een alternatieve betalingsmethode. Indien het niet mogelijk is om de tweede betaling op de vastgestelde datum te voldoen, heeft het platform het recht om de reservering te annuleren, met toepassing van de overeengekomen annuleringsvoorwaarden.

Indie Campers is niet aansprakelijk voor eventuele wisselkoersen die door de bank van de reiziger worden gehanteerd, noch voor bankkosten die door de bank van de reiziger in rekening worden gebracht. De valuta die gebruikt wordt voor de betaling is altijd de valuta van het land waar de reis begint.

7.2 Betaling aan gastheren

De vergoeding van de verhuurder zal worden overgemaakt via STRIPE. De vergoeding van de Verhuurder zal altijd onafhankelijk bepaald worden en zal berekend worden door het totale bedrag van de reservering min alle kosten die door het platform in rekening worden gebracht, inclusief toepasselijke belastingen, en andere verzekeringen en aanvullende diensten die door de Reiziger rechtstreeks aan het platform verworven worden.

De vergoeding van de Hosts zal, tenzij duidelijk anders overeengekomen, worden overgemaakt op de tweede werkdag na de start van de reservering.

De kosten van de bemiddelingsdienst van Indie Campers worden gedragen door de Reiziger en de Verhuurder. Het gebruik van de dienst impliceert de aanvaarding door de Reiziger, zonder voorwaarden of voorbehoud, van de vastgestelde bedragen. Meer informatie over wanneer servicekosten worden toegepast en hoe deze worden berekend is te vinden op onze Servicekosten pagina. Tenzij anders vermeld op het Platform, worden de servicekosten niet gerestitueerd. Indie Campers behoudt zich het recht voor om de servicekosten te allen tijde te wijzigen en zal Gebruikers vooraf op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de kosten voordat deze van kracht worden. Wijzigingen in de tarieven hebben geen invloed op reserveringen die zijn gemaakt voorafgaand aan de datum waarop de wijziging in de tarieven van kracht wordt. Indien u niet akkoord gaat met een tariefwijziging, kunt u deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door uw kennisgeving te verwijderen, hoewel u verantwoordelijk blijft voor eerder bevestigde reserveringen. Indie Campers behoudt zich het recht voor om de betaling aan de Host op te schorten of te annuleren in geval van een geschil met de klant.

7.3 Verzekering

In gevallen waar een bijkomende verzekering vereist is voor de huur, zullen de kosten die voortvloeien uit het huren hiervan volledig gedragen worden door de reiziger en cumulatief betaald worden met de andere bedragen van de reserve volgens de betalingsmodaliteiten. In geval van verlenging van de huur zal de verzekering op het Voertuig verlengd moeten worden en zal een bijkomende betaling vereist zijn.

 

7.4 Beschermingsplan

De aankoop van beschermingsplannen zal volledig door de reiziger worden gedragen volgens de betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomstige reservering.

7.5 Waarborgsom

De aanbetaling wordt vanaf 24 uur voor aanvang van de reis geblokkeerd en kan alleen betaald worden op één van de manieren en waarden zoals beschreven in de aankondiging. Het voertuig kan niet aan de Reiziger worden afgeleverd indien de borgsom niet door de Verhuurder of door Indie Campers is geblokkeerd. Indie Campers zal de borgsom verplicht blokkeren indien voor één van de door Indie Campers aangeboden verzekeringen is gekozen.

Bij inlevering van het voertuig zal de Verhuurder of Indie Campers het ongebruikte deel van de waarborgsom vrijgeven, op dezelfde wijze als dat het geval was en de terugbetaling kan plaatsvinden tot 30 werkdagen na de inlevering van het voertuig. In geval van geschil over de borgsom, kan Indie Campers de rol van bemiddelaar op zich nemen, volgens de voorwaarden beschreven in "Relatie tussen de Reiziger en de Verhuurder". 

De waarborgsom is bedoeld om eventuele schade aan het voertuig tijdens de huurperiode te dekken. Dit bedrag kan worden gebruikt om de kosten van reparatie van het voertuig te dekken na een ongeval of meerdere ongevallen en eventuele schade veroorzaakt aan het voertuig te dekken tot de limiet van het eigen risico van de afgesloten verzekering. De waarborgsom kan ook gebruikt worden ter dekking van schade aan het Voertuig die niet gedekt wordt door de afgesloten verzekering en eventuele tekortkomingen van het Huurcontract, zoals de dekking van de overschrijding van het gekozen kilometerpakket, de passage in tolgelden en SCUTS, eventuele boetes, of enig ander bedrag dat de Reiziger aan de Verhuurder verschuldigd is, zolang dit in overeenstemming is met de clausules van het Huurcontract. Het beheer van de waarborg is onderworpen aan de ondertekening tussen de partijen van het huurcontract en het inboedelbewijs van het Voertuig, hetzij van inning, hetzij van teruggave. Bovendien, in het geval dat de waarborg niet voldoende is om alle betalingsverplichtingen van de Reiziger te dekken, kunnen bijkomende betalingen in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande toestemming van de Reiziger.

In gevallen waar een deel van de waarborgsom wordt overgemaakt aan de verhuurder, wordt een transactiekost van 1.3% over de transactiewaarde in rekening gebracht aan de gastheer.

De verhuurder moet alle incidenten veroorzaakt in zijn voertuig melden via het formulier dat beschikbaar is op de website van het Platform tot 5 dagen na de check-out.

8. Annuleringsbeleid

8.1 Geannuleerd door de huurder

De annuleringsvoorwaarden zullen worden toegepast volgens de keuze van de Verhuurder, volgens de verschillende annuleringsvoorwaarden die u kunt raadplegen op Annuleringsvoorwaarden. Elk bedrag bij wijze van terugbetaling zal worden gedaan binnen een maximum van 14 dagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.

Het optreden van onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen waarvoor Indie Campers en Gebruikers niet verantwoordelijk zijn (voorbeelden: overmacht, oorlog, natuurrampen, pandemieën en stakingen) doet geen afbreuk aan de onverkorte toepassing van de hierboven vermelde bepalingen.

8.2 Geannuleerd door de gastheer

In geval van annulering van de reservering door de Verhuurder, zal Indie Campers andere Voertuigen aangeven onder vergelijkbare voorwaarden als die welke gereserveerd zijn. In het geval dat de Reiziger een van de door Indie Campers voorgestelde Voertuigen niet accepteert, zal het door de Reiziger betaalde bedrag worden terugbetaald. Indien de vergoeding reeds in het bezit is van de Gastheer, en hoewel het een annulering van zijn kant betreft, is de Gastheer verplicht het ontvangen bedrag volledig terug te betalen of kan Indie Campers dit bedrag in mindering brengen op toekomstige reserveringen. Indien Indie Campers redelijkerwijs verwacht een terugbetaling te moeten doen aan een Reiziger op grond van een van deze beleidsregels, kunnen wij het verzenden van enige betaling voor die boeking uitstellen totdat een besluit tot terugbetaling is genomen.

 In geval van annulering van een reservering door de Verhuurder worden annuleringskosten en andere gevolgen in rekening gebracht, die direct in rekening worden gebracht of in mindering worden gebracht op de vergoeding van volgende reserveringen. Indie Campers behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren indien de eerder vastgestelde minimum vereisten niet zijn gerespecteerd door de Gebruikers.

Het optreden van onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen waarvoor Indie Campers en de Gebruikers niet verantwoordelijk zijn (voorbeelden: overmacht, oorlog, natuurrampen, pandemieën en stakingen), doet geen afbreuk aan de volledige toepassing van de voornoemde bepalingen.

9. Verzekering

9.1 Aankoop van verzekeringen

Het huren van voertuigen via het platform moet vergezeld gaan van een verplichte autoverzekering, dit is de verantwoordelijkheid van de Reiziger. De verzekering van het voertuig kan worden verzorgd door de Verhuurder, zolang deze op de huurdatum een geldige verzekering heeft en deze het gebruik van derden dekt. Voor het voertuig dat geen verzekering voor het gebruik van derden heeft, kan de Klant gebruik maken van een verzekering die door het Platform wordt aangeboden onder de voorwaarden zoals beschreven in het Indie Campers Platform.

Indie Campers en de Verhuurder zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal van persoonlijke voorwerpen geleden tijdens de huurperiode en het wordt aanbevolen om geen waardevolle voorwerpen in het Voertuig achter te laten, in het zicht, terwijl de Reiziger zich buiten het Voertuig bevindt.

De Reiziger erkent dat hij verantwoordelijk is voor alle schade die zich voordoet tijdens de huurperiode, ongeacht de verzekering die eventueel is afgesloten en de kosten die worden aangerekend.

9.2 Melding van een incident

In geval van een ongeluk verplicht de Reiziger zich de volgende procedures te volgen: De Verhuurder, Indie Campers en de politieautoriteiten binnen 24 uur op de hoogte te stellen van een ongeval, diefstal, beroving of ander ongeluk, te fotograferen wat er gebeurd is en namen en adressen van alle betrokken personen te verkrijgen, evenals getuigen die kunnen verduidelijken wat er gebeurd is, het Ongevallen rapport in te vullen in samenwerking met andere betrokken partij(en), het Voertuig niet te verlaten zonder alle maatregelen te nemen met betrekking tot de bescherming en veiligheid ervan, geen enkele verantwoordelijkheid op zich te nemen of zichzelf schuldig te verklaren, ten behoeve van de Verhuurder of in het geval van een ongeval dat hem verantwoordelijk kan stellen. Onmiddellijk na het ongeval het Ongevallen rapport met de gegevens van andere voertuigen en bestuurders die erbij betrokken kunnen zijn, het rapport van de autoriteiten en de sleutels van het voertuig (in geval van diefstal) te verzamelen en naar de Verhuurder te sturen. Anders zullen alle verzekeringen en risicodekking worden geannuleerd en zal de Reiziger verantwoordelijk zijn voor alle kosten.

In het geval dat de Reiziger weigert het incidentenrapport te ondertekenen en/of niet binnen maximaal 24 uur na het ontstaan van de schade de nodige documenten verstrekt om een schadeclaim in te dienen, kan een bedrag gelijk aan het eigen risico, of de eigen risico's, van de verzekering in rekening worden gebracht en rechtstreeks aan de Verhuurder of verzekeraar worden overgemaakt.

9.3 Melding van een incident

In geval van schade gedekt door de afgesloten verzekering, zal elke schade die de verantwoordelijkheid is van de Reiziger of niet geïdentificeerde derden, aanleiding geven tot de betaling van het eigen risico indien het bedrag van de herstelling hoger is dan het bedrag van het eigen risico vastgesteld door de verzekeraar, of de betaling van het bedrag van de herstellingen indien dit lager is dan het bedrag van het eigen risico vastgesteld door de verzekeraar, behalve onder de voorwaarden van uitsluiting door de autoverzekering van kracht tijdens de huur, waar alle verantwoordelijkheden en kosten ten laste van de Reiziger zullen worden gebracht.

9.4 Verplichtingen van de gastheer

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een door het Platform aangeboden verzekering:

In het geval van schade veroorzaakt aan het Voertuig tijdens de huurperiode, verbindt de Verhuurder zich ertoe de schade te melden en de gevraagde documenten binnen de in paragraaf 9.2 vermelde periode op te sturen. In het geval van schade die door de verzekering wordt gedekt en boven het betreffende eigen risico wordt vastgesteld, vereist de behandeling van de opening van de schadeclaim door onze verzekeringspartners dat de documenten en informatie bedoeld in paragraaf 9.2 binnen een periode van maximaal 24 (VIERENTWINTIG) uur na de teruggave van het Voertuig aan Indie Campers worden doorgegeven. Op gevaar af ook de garantie te verliezen, mag de technische controle van het Voertuig geen gebreken vertonen die in verband kunnen worden gebracht met de oorzaak van de schade. Zodra de schuldige partij is geïdentificeerd en het besluit door Indie Campers is medegedeeld na beoordeling van de claim, verplicht de Verhuurder zich om het Voertuig zo snel mogelijk te repareren, en deze periode mag niet langer duren dan 15 dagen na het besluit indien het Voertuig geen geplande huur op het Indie Campers platform heeft gedurende deze periode. In het geval dat het Voertuig geboekt is via Indie Campers tijdens de genoemde periode, kan de maximale periode verlengd worden tot 1 maand na de beslissing. In geval van pech aan het Voertuig is de Verhuurder verantwoordelijk voor het antwoorden aan de Reiziger binnen een maximumtermijn van 24 (VIERENTWINTIG) uur.

Om de borg te blokkeren, moet de gastheer Indie Campers hiervan op de hoogte stellen via het formulier dat beschikbaar is op de website van het Platform tot 5 dagen na het afrekenen.

10. Gegevensbescherming 

In het kader van de geldende regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, zullen de persoonsgegevens, zowel die welke worden verstrekt voor de formalisering van dit contract als die welke worden verzameld tijdens de duur van de huurdiensten, worden opgenomen in een bestand met persoonsgegevens om de huurdiensten van gehuurde voertuigen te kunnen beheren, alsmede voor commerciële doeleinden, en om u per e-mail snel op de hoogte te kunnen houden van alle aanbiedingen, producten en promoties die voor u van belang kunnen zijn.

De gebruiker heeft het in de Algemene Verordening Gegevensbescherming erkende recht van toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens, verzet tegen de verwerking ervan en verzoek tot beperking ervan.

11. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten gesloten tussen Verhuurders en Reizigers in overeenstemming met het aangaan van betrekkingen door de Site zijn onderworpen aan het recht dat van toepassing is in de woonplaats van de Verhuurder.

Huurovereenkomst

1. Staat van het voertuig

1) De Huurder erkent het voertuig en de gehuurde extra's, met alle wettelijk vereiste documenten, in een nette staat en geheel functionerend te hebben ontvangen. 2) De Huurder zal het voertuig in een schone staat inleveren, met dezelfde hoeveelheid brandstof als bij het ophalen, en met alle functies van het voertuig normaal functionerend, op de inleverdatum, op het tijdstip en de locatie die in de Huurovereenkomst zijn vastgelegd. Het niet voldoen aan deze criteria zal resulteren in extra kosten voor de Huurder volgens de prijstabel van de Verhuurder. Ieder verlies of schade aan het voertuig, gehuurde extra's, uitrusting of reserveonderdelen zal volledig in rekening worden gebracht aan de Huurder volgens de prijstabel van de Verhuurder.

2. Documenten

1) De uitvoering en ondertekening van deze Huurovereenkomst is gebaseerd op de veronderstelling van het bestaan van: a) een geldig rijbewijs voor het besturen van een voertuig in Europa, b) een geldig identiteitsbewijs of paspoort, c) een geldige Kredit-/debetkort (Visa, AMEX of Mastercard). Alle documenten zijn voorgelegd bij het ophalen van het voertuig en de ondertekening van deze Huurovereenkomst. Indien de Huurder niet de nodige documenten voorlegt, kan het voertuig niet worden gehuurd en zijn de standaard no-showkosten van toepassing. 2) Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs om in Europa te rijden. 3) De Huurder moet ouder zijn dan 18 jaar. 4) Als één van de bestuurders jonger is dan 25 jaar, is de selectie van het Basis beschermingsplan verplicht. Bestuurders jonger dan 25 jaar mogen het Premium beschermingsplan niet nemen. De Klant verklaart en garandeert dat de documenten die met de Verhuurder worden gedeeld (en alle informatie die daarin is opgenomen) waarheidsgetrouw, volledig en geldig zijn, met name wat betreft het adres en het land van verblijf van de Klant. 5) Voor abonnementsreserveringen: als de fiscale woonplaats van de Huurder zich buiten de Europese Unie bevindt (inclusief Zwitserland en Verenigd Koninkrijk), kan de Huurder een voertuig huren in een van de landen en steden waar deze beschikbaar zijn. Als de fiscale woonplaats van de Huurder zich bevindt in het Ierland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Kroatië, Zweden en IJsland, kan de Huurder alleen een voertuig huren vanaf het land waar hij/zij verblijft. Indien de Huurder zijn fiscale woonplaats heeft in een ander EU-land dan het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland), Ierland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Kroatië, Zweden en IJsland, is het niet mogelijk om een voertuig te huren op het abonnementsproduct.

3. Gebruik van het voertuig

1) De Huurder verbindt zich ertoe dat het voertuig gedurende de Huurperiode niet zal worden: a) Bestuurd door een persoon die niet in de Huurovereenkomst wordt genoemd als bestuurder b) Bestuurd op een onvoorzichtige en gevaarlijke manier. c) Bestuurd door een persoon onder invloed van alcohol of drugs. d) Achtergelaten met de sleutel in het voertuig, terwijl het voertuig onbezet is. e) Beschadigd door onder water te geraken, door contact met zout water, door te rijden door overstroomde gebieden of door te rijden over strand of onverharde wegen. f) Gebruikt voor races, wedstrijden of welke illegale activiteit dan ook. g) Gebruikt om een ander voertuig te slepen. h) Gebruikt om passagiers of eigendommen te vervoeren tegen een vergoeding of beloning. i) Gebruikt om meer passagiers te vervoeren dan toegestaan ​​door de wet. j) Gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, vluchtige vloeistoffen, gassen, explosieven of ander corrosief of ontvlambaar materiaal, met uitzondering van het gas dat door de verhuurder wordt geleverd. k) Gebruikt voor het vervoeren en transporteren van andere goederen dan die welke redelijkerwijs verwacht mogen worden van een vrijetijdshuurvoertuig. l) Voorzien van accessoires en reclame of commerciële vermeldingen. m) Gebruikt op onverharde wegen, op afgesloten wegen of wegen die niet geschikt zijn voor het gehuurde voertuig volgens de plaatselijke wet- en regelgeving. 2) De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen, noch voor schade, verlies en/of andere kosten die ontstaan doordat de Huurder niet handelt in overeenstemming met de bovengenoemde punten (a) tot en met (l)., 3) De Huurder erkent dat de Verhuurder te allen tijde de eigendom van het Voertuig behoudt en zal niet instemmen, proberen, aanbieden of beweren het Voertuig te verkopen, onderverhuren, uitlenen of verpanden aan een andere partij. 4) De Huurder mag geen wijzigingen of toevoegingen aan het voertuig aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. 5) De Huurder moet alle redelijke stappen ondernemen om het voertuig goed te onderhouden, inclusief dagelijkse controles van de olie, het water en de accu, en zal contact opnemen met de Verhuurder als de waarschuwingslichten van het voertuig wijzen op een mogelijk defect. 6) Elektrische apparaten (inclusief de koeler) kunnen niet langer dan 4 aaneengesloten uren op de accu worden aangesloten, zonder de accu van het voertuig dagelijks op campings of bij andere 220V-bronnen op te laden. 7) De Huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen en volgen van informatie over de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen op zijn/haar route, en voor de openbare waarschuwingen hierover. 8) Deze Huurovereenkomst zal onmiddellijk worden beëindigd en de reservering zal zonder gerechtelijke tussenkomst worden geannuleerd, indien het voertuig wordt gebruikt in termen die in strijd zijn met deze Huurovereenkomst of die een strafbaar feit vormen. Bovendien behoudt de Verhuurder zich het recht voor om het voertuig te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, terug te vorderen en de Huurder wordt verantwoordelijk gehouden voor alle kosten die hiermee gemoeid zijn. 9) De Huurder mag het Voertuig in geen geval onderverhuren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

4. Huisdieren

1) Het is toegestaan om met één huisdier te reizen als het niet meer dan 30 kg weegt. In dat geval wordt een After Trip Reiniging toeslag in rekening gebracht. De After Trip Reiniging toeslag dekt het schoonmaken van het voertuig na de huur, waarbij de Huurder aansprakelijk is voor eventuele schade die door het huisdier aan het interieur en exterieur van het voertuig wordt veroorzaakt. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Huurder om te garanderen dat het huisdier in veilige omstandigheden en volgens de plaatselijke voorschriften reist. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele verkeersboetes of juridische kosten ten gevolge van de aanwezigheid van het huisdier in het voertuig.

5. Gasbeleid

1) Modellen met externe kooktoestellen (Sporty, Active Dawn Patrol, Urban en Explorer): Klanten die vooraf betalen voor gas (als extra) krijgen 2 volle wegwerp gasflessen (220g). Extra gasflessen kunnen gedurende de gehele huurperiode op eigen kosten en met eigen middelen worden aangeschaft. 2) Modellen met ingebouwde kookplaat/gasfornuis: levert de verhuurfirma het voertuig met twee flessen, namelijk de fles die door de vorige klant is geretourneerd (met een variabel gasniveau), en een volle fles kampeergas. De Huurder heeft de mogelijkheid om de verzegelde volle fles te gebruiken tijdens de reis en in het geval dat hij/zij dat doet, zal de Verhuurder de Huurder de vastgestelde prijs in rekening brengen. 3) Extra gasflessen of navullingen kunnen gedurende de gehele huurperiode op eigen kosten van de verhuurder worden aangeschaft. 4) Er zijn verschillende aansluitingen en gasflessen in verschillende landen en het kan zijn dat er een adapter nodig is om bij te vullen. Houd er rekening mee dat de meegeleverde gasflessen niet geruild mogen worden voor buitenlandse gasflessen, anders wordt er een vergoeding in rekening gebracht.

6. AdBlue Beleid

1) AdBlue is een dieseluitlaatvloeistof die nodig is in moderne dieselmotorvoertuigen. Alle modellen die AdBlue nodig hebben, worden geïdentificeerd met een AdBlue-tank, die zich naast de brandstoftank bevindt. Op het dashboard van het voertuig is te zien of het AdBlue-niveau laag is, net als het brandstofniveau. 2) Het voertuig wordt boven het minimale AdBlue-niveau geleverd (zonder brandende AbBlue-lampen) en moet in dezelfde conditie worden geretourneerd, anders wordt er een brandstofvergoeding in rekening gebracht. 3) Tijdens de reis is de Huurder verantwoordelijk om te garanderen dat het voertuig altijd zowel brandstof als AdBlue heeft die nodig is voor de circulatie zonder de motor te beschadigen. 4) Extra AdBlue kan gedurende de hele huurperiode op eigen kosten van de Huurder worden aangeschaft bij elk tankstation. De Verhuurder zal de Huurder niet vergoeden voor eventuele AdBlue-vloeistofkosten bij het inleveren van het voertuig.

7. Kilometer beleid

7.1. Alle boekingen zijn inclusief een vast aantal kilometers/mijlen per nacht gratis, die kunnen variëren afhankelijk van het seizoen en het aantal nachten. 2) Klanten hebben de mogelijkheid om extra kms/miles pakketten of onbeperkt kms toe te voegen vóór hun reis tijdens het boekingsproces. 3) Eventuele extra kms/miles worden in rekening gebracht bij het terugbrengen. De kosten voor extra km/mijl voor elke reservering wordt gecommuniceerd tijdens het boekingsproces, aangezien deze kan variëren afhankelijk van de ophaallocatie en het model van het voertuig.

7.2 Voor Abonnementsboekingen is het aantal inbegrepen kilometers gratis 1.000kms per maand of 10.000kms per jaar. Tegen meerprijs kunnen maandelijkse pakketten van plus 500kms/maand en plus 1.000kms/maand aan de boeking worden toegevoegd. Als de boeking een jaar duurt, kunnen er bovendien jaarpakketten van plus 6.000kms/jaar, plus 12.000kms en plus 18.000kms aan de boeking worden toegevoegd. Indien de Klant de limieten van 1.000kms per maand of 10.000kms/jaar overschrijdt zonder een abonnement te nemen op maandelijkse/jaarlijkse pakketten van extra km's of indien dergelijke pakketten ook worden overschreden, zal de Verhuurder een vergoeding in rekening brengen. De hoogte van de vergoeding per extra km/mijl voor elk abonnement wordt gecommuniceerd tijdens het boekingsproces, aangezien deze kan variëren afhankelijk van de ophaallocatie en het model.

8. Pechhulp en technische problemen

1) Alle problemen betreffende het voertuig, inclusief defecte apparatuur, moeten onmiddellijk aan de Verhuurder worden gemeld, aangezien het mogelijk is om het probleem tijdens de huurperiode te verhelpen. Het ontbreken van een dergelijke melding eerder aan externe hulpdiensten op de weg, doet de verantwoordelijkheid van de Verhuurder teniet. 2) De Huurder dient contact op te nemen met de Verhuurder voordat hij/zij contact opneemt met een extern bedrijf voor assistentie op de weg, aangezien de Verhuurder de Huurder kan helpen met technische problemen, op basis waarvan de eigen medewerkers niet buiten dienst kunnen worden gesteld voor het repareren/ omruilen van het voertuig. 3) De assistentie van de Verhuurder dekt elke technische of mechanische storing van het voertuig die het gevolg is van een fabricage- of materiaalfout waardoor het betreffende onderdeel tijdens de garantieperiode direct ongeschikt is voor gebruik. 4) De volgende voorvallen worden niet gedekt door de pechhulp van de Verhuurder: a) Het voertuig raakt zonder brandstof. b) De sleutels zijn in het voertuig vergrendeld, beschadigd (bijv. vocht in de sleutel) of zijn kwijtgeraakt. c) Ontladen accu's veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of verkeerd gebruik van apparatuur dat op batterijen werkt. d) Het Voertuig is vastgelopen langs de weg of op een onverharde weg. e) Pech veroorzaakt door opzettelijke verwaarlozing (bijv. off-road rijden). f) Hulp bij het verwisselen van een lekke band. Eventuele sleep/verplaatsingskosten zullen aan de Huurder in rekening worden gebracht. 5) De Verhuurder biedt 24 uurs assistentie, hoewel er buiten de standaard kantooruren enige vertraging kan optreden. 6) In geval van een defect is het de Huurder niet toegestaan om reparaties of wijzigingen aan het voertuig uit te voeren, tenzij de Verhuurder hiervoor toestemming heeft gegeven en de Huurder de exacte instructies volgt. Voor een defect dat geen stilstand van het voertuig vereist en dat niet ter plaatse kan worden gerepareerd, De Huurder dient het voertuig te mobiliseren naar een specifieke locatie die door de Verhuurder moet worden aangegeven. In geval van Abonnementsverhuur dient de Huurder zich, indien een verplichte controle tijdens de abonnementsperiode noodzakelijk is, te melden op een door Indie Campers aan te geven specifieke locatie. In het geval van een ongeval waarvoor de Huurder verantwoordelijk wordt gesteld, is de Verhuurder niet verplicht een vervangend voertuig aan te bieden. 7) In geval van stilstand van het voertuig als gevolg van een mechanisch defect of een ongeval, en als het niet mogelijk is het voertuig ter plaatse te repareren, zal de Verhuurder een sleepwagen sturen om het voertuig en de Huurder naar de dichtstbijzijnde werkplaats of het dichtstbijzijnde verhuurdepot te vervoeren.

9. Verzekeringsdekking

1) Het gehuurde voertuig is verzekerd tegen voertuigen van derden en materiële schade. 2) De verzekering is geldig in de volgende 32 Europese landen: Andorra, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De gehuurde voertuigen mogen alleen in deze landen worden gebruikt. Reizen door andere landen dan de bovengenoemde is in overtreding met overeenkomst en de Verhuurder kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, defecten of andere gevolgen die zich voordoen buiten de landen waar de Verzekering geldig is. De Huurder is in deze landen aansprakelijk voor eventuele reparatiekosten en / of verplaatsing van het voertuig en alle andere administratieve kosten, lasten, vergoedingen en boetes die de Verhuurder oploopt als gevolg van het ongeoorloofde gebruik. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurder een boete van € 1.000 (duizend euro) in rekening te brengen voor elke dag dat het voertuig wordt gebruikt of zich bevindt in een land waar de Verzekering niet geldig is. 3) Het voertuig is alleen verzekerd tijdens de overeengekomen huurperiode. De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade opgelopen buiten de huurperiode, aangezien de huurder in dit geval de enige aansprakelijke entiteit is. 4) De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade die wordt opgelopen tijdens het bezit van het voertuig, tot het bedrag van de waarborg, rekening houdend met alle uitsluitingen vermeld in artikel 11 - "Aansprakelijkheid". Alle varianten van het Beschermingsplan en de borgsom dekken alleen het eerste ongeval dat zich voordoet en dat in aanmerking komt voor de dekking van de Verzekering van elke huur. In het geval van meer dan één ongeval dat in aanmerking komt om de dekking van de verzekering tijdens de huurperiode te activeren, is de Huurder verantwoordelijk voor de volledige reparatiekosten van elke bijkomende schade. Om de kosten van eventuele schade te dekken, zal de Verhuurder het volledige bedrag van de borgsom op de Kredit-/debetkort van de Huurder blokkeren. 5) Als de Huurder een van de voorwaarden van de clausules in deze Huurovereenkomst overtreedt, vervalt elke Verzekeringsoptie en is de Huurder verantwoordelijk voor de totale kosten van alle schade. 6) Alle Beschermingsplannen omvatten en Pechhulpdienst (waaronder 24/7 telefonische assistentie en het wegslepen van een voertuig van Indie Campers naar een nabijgelegen Indie Campers Depot of een autogarage in geval van ongelukken of mechanische pech). 7) Als Ruitdekking is geselecteerd, worden de reparatiekosten van één ruit gedekt. Koplampen, zijspiegels en dakramen zijn niet inbegrepen. 8) Als de Bandendekking is geselecteerd, wordt de accidentele schade van één band gedekt. 9) De beschermingsplannen zijn niet inbegrepen en kunnen door de Klant niet worden onderschreven onder de Abonnementsreserveringen. Aan de andere kant zal i) hulp langs de weg worden verleend onder dezelfde voorwaarden als bij de Korte Termijn Reserveringen, ii) de Verhuurder zal zorgen voor onderhoudsbanden (alleen voor gebruik, geen schade) en het verversen van olie. 10) Indien er schade onder de Abonnementsboekingen optreedt als gevolg van de fout van de Klant, zal de Klant een nieuw Voertuig ter beschikking worden gesteld zodra het Huuroord deze schade heeft vergoed. 11) In geval van een defect aan het voertuig ingevolge de Abonnementsboekingen als gevolg van de schuld van het Verhuurbedrijf, zal de Klant een nieuw Voertuig ter beschikking worden gesteld zodra het incident door het Verhuurbedrijf is geanalyseerd.

10. Ongeval / Voertuigschade

In geval van een ongeval of voertuigschade gaat de Huurder akkoord met de volgende procedures: 1) Stel de Verhuurder en de politie onmiddellijk op de hoogte van een ongeval, diefstal, overval of ander ongeluk. 2) Maak foto's en verzamel namen en adressen van alle betrokken personen en getuigen, die kunnen documenteren wat er is gebeurd 3) Vul het ongevalsrapport in, samen met andere voertuigen die erbij betrokken kunnen zijn. 4) Verlaat het voertuig niet zonder alle maatregelen te nemen met betrekking tot de bescherming en veiligheid ervan. 5) Neem geen enkele verantwoordelijkheid of schuld aan namens de Verhuurder of in geval van een ongeval dat de Verhuurder aansprakelijk zou kunnen stellen. 6) Verzamel het door alle betrokken partijen ondertekende ongevalsverslag en de door de politie opgestelde documenten, samen met de autosleutels, indien deze worden bewaard (in geval van voertuigdiefstal), en stuur deze onmiddellijk naar de Verhuurder. Zoniet vervallen alle verzekeringen en dekkingen en is de Huurder aansprakelijk voor alle kosten.

11. Aansprakelijkheden

1) De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel dat tijdens de huurperiode wordt opgelopen en raadt aan geen waardevolle voorwerpen in het voertuig achter te laten terwijl de Huurder zich niet in de buurt van het voertuig bevindt. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen bezittingen tijdens de huurperiode, noch voor schade aan het interieur of het exterieur van het voertuig als gevolg van vandalisme/diefstal, ongeval of weersschade. Elke aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot het bedrag dat onder de Verzekering wordt uitbetaald. Uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid van de Huurovereenkomst zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 2) De Huurder erkent dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle kosten van de onderstaande schade, ongeacht het Beschermingsplan dat eventueel is genomen. Schade die hieronder wordt geïdentificeerd is specifiek uitgesloten van elke optie van het Beschermingsplan en geldt ook voor Abonnementsboekingen: a) Elke schade veroorzaakt aan het voertuig, terwijl de Huurder in strijd is met een clausule in deze Huurovereenkomst. b) Elke schade veroorzaakt door opzettelijk gedrag, invloed van alcohol, drugs of eender welke stof die de rijvaardigheid vermindert. c) Ieder verlies / schade / diefstal van persoonlijke bezittingen. d) Als de Cliënt een onzorgvuldig of nalatig gedrag heeft van welke aard dan ook of zich niet houdt aan de plaatselijke verkeersregels of de instructies van de Huurovereenkomst, wat resulteert in schade aan het voertuig, of aan eigendommen van derden. e) De kosten om het voertuig terug te halen of te recupereren uit een verboden gebied, ondergedompeld, vastgelopen, ingesloten of achtergelaten, tenzij veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van de Huurder. f) De kosten om sleutels te vervangen die beschadigd, verloren, gestolen of in het voertuig vergrendeld zijn geraakt. g) Bestuurders die niet geïdentificeerd zijn in de Huurovereenkomst, of Bestuurders met een geannuleerd, verlopen, opgeschort of in beslag genomen rijbewijs. h) Voor alle kosten die verband houden met het incorrecte gebruik van brandstof. i) Alle schade onder de lijnen van de zijdeuren of boven de grens van de voorruit, als er geen botsing is met derden. j) Alle schade veroorzaakt door het raken van een dier tijdens het rijden. k) Schade veroorzaakt door de wind die een deur opblaast.

12. Inleveren van het Voertuig

1) Het voertuig moet worden ingeleverd op de datum, het tijdstip en de plaats die in deze Huurovereenkomst zijn vermeld.

2) De Huurder kan de inleverlocatie of de uitcheckdatum/tijd wijzigen als het personeel van de Huuraccommodatie hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Er zullen kosten in rekening worden gebracht en het bedrag zal worden gecommuniceerd door het reserveringsteam. b) De kosten gelden voor alle gevallen, ongeacht de redenen voor de wijziging. c) Als de Verhuurder de wijzigingen niet via e-mail bevestigt, moet de Huurder zich houden aan de contractlocatie en de inleverdatum en -tijd.

3) Bij het niet verkrijgen van toestemming en het inleveren van het voertuig buiten de eerder in de Huurovereenkomst overeengekomen uren wordt een extra bedrag van drie keer het nachtelijk huurtarief in rekening gebracht, dat onmiddellijk bij het inleveren moet worden betaald. Indien het voertuig wordt ingeleverd op een andere plaats dan de gecontracteerde plaats, is de Huurder verantwoordelijk voor alle extra kosten die hieruit voortvloeien voor de Verhuurder.

4) Indien het voertuig niet wordt teruggegeven aan een medewerker van de Verhuurder, is de Huurder aansprakelijk voor alle verliezen of schade, inclusief diefstal of beroving van het voertuig.

5) Voertuiguitrusting: Alle voertuigen zijn voorzien van een schoonmaakset, en in geval van het niet inleveren van de voertuiguitrusting en/of huuruitrusting onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn overhandigd, wordt een vergoeding aan de Huurder in rekening gebracht op basis van de waarde van het artikel of de artikelen.

12.6.1 Schoonmaakvergoeding Hygiënevoorzieningen: Er kan een vergoeding van 50 € in rekening worden gebracht indien er sprake is van roken of vaping in ons voertuig. De Schoonmaakvergoeding Hygiënevoorzieningen omvat ook het schoonmaken van de vuilwatertank, het chemisch toilet en de koelkast. Deze vergoeding staat los van eventuele schade of verliezen aan het Voertuig waarvoor u verantwoordelijk blijft, ongeacht of deze schade is ontstaan aan het Voertuig of aan eigendommen of apparatuur in of aan het Voertuig.

12.6.2 Reinigingskosten: Er kan u een bedrag van 125 € in rekening worden gebracht indien het voertuig aanzienlijk minder schoon wordt teruggebracht dan geleverd en buiten de hierboven op i) beschreven voorwaarden, zal de huurder deze reinigingskosten in rekening worden gebracht. Deze vergoeding staat los van eventuele schade of verliezen aan het Voertuig waarvoor u verantwoordelijk blijft, ongeacht of deze schade is ontstaan aan het Voertuig of aan eigendommen of apparatuur in of aan het Voertuig..

7) Als het voertuig niet met hetzelfde brandstofniveau als bij het ophalen wordt teruggebracht, zal de Huurder €70 in rekening worden gebracht voor elke ontbrekende 1⁄4 tank.

13. Aansprakelijkheid / Borg en betalingen na afloop van de huur

1) De borg kan alleen worden betaald met een Kredit-/debetkort (Visa, Mastercard of AMEX) en de eigenaar van de Kredit-/debetkort dient aanwezig te zijn bij de het ophalen. Alleen debetkaarten waarmee een waarborg kan worden verwerkt, worden aanvaard. Onder geen enkele omstandigheid zullen wij accepteren dat een borg als transactie in rekening wordt gebracht op welk type kaart dan ook. Wij raden u aan bij uw bank na te gaan of uw debetkaart de verwerking van een hold deposit toestaat. Bij het ophalen van het voertuig is de huurder verplicht om de borgsom te betalen op basis van de geselecteerde optie van de Beschermingsplannen. Dit bedrag wordt op de Kredit-/debetkort van de huurder gereserveerd om extra kosten in het geval van diefstal of een ongeval en andere schade aan het voertuig tijdens de huurperiode te betalen. 2) Als de borgsom niet wordt geautoriseerd door de bank of de eigenaar van de Kredit-/debetkort kan deze Huurovereenkomst niet worden uitgevoerd en zal het voertuig niet worden overhandigd. In dit geval is het normale annuleringsbeleid van toepassing en wordt het volledige reserveringsbedrag aan de huurder in rekening gebracht. 3) De borg wordt aan het einde van de huurperiode aan de Huurder terugbetaald, als na inspectie door een personeelslid van de Verhuurder aangegeven is dat het voertuig in vergelijkbare omstandigheden verkeert als toen het werd opgehaald. 4) Schade aan het voertuig en apparatuur/extra's wordt in rekening gebracht volgens de prijstabel van de Verhuurder. 5) In geval van een ongeval waarbij de Huurder zichzelf niet verantwoordelijk acht, zal de Verhuurder het volledige bedrag van de borgsom in rekening brengen totdat de verzekeringsmaatschappij de verantwoordelijkheid aangeeft. 6) Als de schadeherstelkosten niet onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, houdt de Verhuurder het volledige bedrag van de borg in bewaring. Een deel van het eigen risico kan worden terugbetaald als de uiteindelijke reparatiekosten voor schade lager zijn dan het betaalde bedrag. 7) De Huurder gaat ermee akkoord dat de Verhuurder bevoegd is om de Kredit-/debetkort in het register in rekening te brengen voor eventuele verdere bedragen, zoals parkeerbonnen, boetes, verkeersovertredingen, tolgelden, schade aan het voertuig (binnen of buiten) en achterstallige bedragen, waarvoor de Huurder uitsluitend verantwoordelijk is. De Verhuurder heeft het recht om de schade aan het voertuig te controleren gedurende 30 dagen na de laatste dag van de huurovereenkomst. Indien de Verhuurder op de hoogte wordt gesteld of wordt gecontacteerd door een administratieve privé- of openbare instantie als gevolg van het gedrag van de Huurder, zal de Verhuurder de Huurder voor elke individuele gebeurtenis een administratieve vergoeding in rekening brengen van i) €25 indien alleen de identificatie van de Huurder/huurder wettelijk verplicht was of ii) een administratieve vergoeding van € 50,- indien de Verhuurder namens de Huurder wettelijk een betaling moet doen of verzet/beroep moet aantekenen, en dit onverminderd de volledige terugbetaling door de Huurder aan de Verhuurder van de door de Verhuurder betaalde bedragen die voortvloeien uit of worden verhoogd door het gedrag van de Huurder. 8) De Huurder moet de Huurovereenkomst voorzien van een alternatieve Kredit-/debetkort die gebruikt kan worden om te voldoen aan de verplichtingen van de Huurder onder de Algemene Voorwaarden van de Verhuurder, in het geval van onvoldoende middelen, geweigerde transacties om welke reden dan ook, en een geannuleerde of geschorste Kredit-/debetkort. 9) Alle onbetaalde facturen worden vermeerderd met rente, die het hoogste wettelijke tarief is plus een vast bedrag, dat overeenkomt met 20% van het onbetaalde bedrag en een eventuele vergoeding voor opgelopen schade / winstderving die verschuldigd is door de wet. In het geval van een juridisch geschil dat op een of andere manier verband houdt met dit contract, komen de partijen overeen dat de jurisdictie van de ophaallocatie zal worden toegepast. In geval van een klacht in verband met deze Huurovereenkomst zal de Huurder eerst contact opnemen met de Verhuurder. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, dat u kunt bereiken op http://ec.europa.eu/odr. De Verhuurder is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten. Indien partijen niet tot een minnelijke schikking komen, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het toepasselijke rechtsgebied. 10) Voor abonnementsboekingen wordt bij het afhalen van een borgsom gevraagd. Het bedrag van de waarborgsom zal 2.500€ zijn (waarborgsom en aansprakelijkheid). Daartoe zal een maandelijkse bankmachtiging worden gehouden. In het kader van Abonnementsboekingen is slechts één extra bestuurder toegestaan.

14. Klantovereenkomst

1) Deze overeenkomst vormt de regeling tussen de partijen en er zijn geen andere mondelinge toezeggingen, garanties of regelingen tussen de partijen. Eventuele kosten worden berekend in overeenstemming met de Huurovereenkomst en de toepasselijke Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de website van de Verhuurder. 2) Bij het boeken en betalen van de eerste aanbetaling gaat de Huurder vrijwillig akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Huurovereenkomst. 3) De Huurder verzekert dat alle informatie die in verband met deze Huurovereenkomst wordt verstrekt, waarheidsgetrouw is. 4) Deze huurovereenkomst kan alleen met schriftelijke toestemming van beide partijen aan een derde partij worden overgedragen.

15. Voertuigen en merken

Indien, om welke reden dan ook die niet onder de verantwoordelijkheid van de Verhuurder valt, zoals vertraging door de vorige huurder, ongeval, diefstal, pech, weersomstandigheden, pandemieën, stakingen of elke andere situatie die de levering van het eerder gereserveerde voertuig in gevaar kan brengen, de Verhuurder de levering van het voertuig niet op de voorgeschreven datum of het voorgeschreven tijdstip kan uitvoeren zal: 1) De Huurder een vergelijkbare categorie of een vergelijkbaar model ter beschikking stellen. Het merk, het jaar van uitgave, het ontwerp of de kleur van het voertuig kan variëren. 2) De Huurder op de hoogte stellen van de onbeschikbaarheid van het Voertuig en hem/haar de volledige terugbetaling van het betaalde bedrag geven, en geen andere bijkomende schadevergoeding voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

16. Gegevensbescherming

Met het oog op de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat uw persoonsgegevens, zowel die welke zijn verstrekt voor de formalisering van dit contract als die welke zijn verzameld tijdens de duur van de huurdiensten, zullen worden opgenomen in een bestand met persoonsgegevens om de huurdiensten van gehuurde voertuigen te kunnen beheren, evenals voor commerciële doeleinden zoals het tijdig op de hoogte houden van alle aanbiedingen, producten en promoties die voor u van belang kunnen zijn, per e-mail. De Huurder heeft de rechten zoals die erkend worden in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AGV) om de gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, zich te verzetten tegen de verwerking ervan en om de beperking ervan te vragen.

Algemene voorwaarden verkoopbelofte voor campers

Algemene voorwaarden promessevoertuig

Waar: 1. De zakelijke reikwijdte van de Verkoper is onder meer de aankoop, verkoop en verhuur van wegvoertuigen, met name kampeerauto's en recreatievoertuigen, hierna het "Voertuig" genoemd; 2. Koper wenst van Verkoper een Voertuig met bepaalde kenmerken te kopen door dit vooraf te reserveren; 3. Koper de Bestelwagen van Verkoper wil kopen, vrij van pandrechten of lasten; De partijen gaan hierbij deze voorwaardelijke koop- en verkoopovereenkomst aan (hierna de "Overeenkomst"), die wordt beheerst door de onderstaande clausules, die wederzijds worden aanvaard en overeengekomen door de partijen: DOMEIN 1.1 Door middel van deze overeenkomst verbindt de verkoper zich ertoe een voertuig te verkopen, en de koper verbindt zich ertoe een voertuig te kopen, vrij van pandrechten of lasten, in zijn huidige staat van instandhouding (zonder enig structureel of mechanisch probleem of gebrek), dat overeenkomt met de kenmerken die door de koper worden gewenst . PRIJS, BETALING & EIGENDOM 2.1 De overeengekomen aankoopprijs van het Voertuig is inclusief BTW, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de relevante fiscale wet- en regelgeving (hierna de “Prijs”). 2.2 Koper zal ter uitvoering van deze Overeenkomst een voorschot van € 999,00 (negenhonderdnegenennegentig euro), inclusief BTW, aan Verkoper betalen. 2.3 Dit voorschot reserveert het voertuig tot 30 dagen voor aflevering. Na deze datum is het voertuig niet meer gereserveerd voor de koper en worden eventuele aan de verkoper overgemaakte bedragen niet meer gerestitueerd. 2.4. De koper kan het model 30 dagen voor de leveringsdatum persoonlijk bezoeken om de aankoop te bevestigen op de door de verkoper aangewezen locatie. 2.5. Na bevestiging en betaling van het resterende saldo kan de Koper het Voertuig ophalen op de overeengekomen locatie van de Verkoper. 2.6 Vanaf de dag van ophalen heeft de koper een retourbeleid van 14 dagen waarbij de koper het betaalde bedrag bij het ophalen wordt terugbetaald als hij het voertuig wil retourneren. 3. VERPLICHTINGEN, KOSTEN & KOSTEN 3.1 Als de koper een van de verplichtingen die in deze overeenkomst of een van de wijzigingen ervan zijn uiteengezet, schendt, wordt het bedrag waarnaar wordt verwezen in clausule 2.2 geacht onmiddellijk verloren te gaan ten gunste van de verkoper. 3.2 Niettegenstaande, indien de Koper de voorwaarden van Clausule 2 niet volledig naleeft, heeft de Verkoper onmiddellijk het recht om: (i) de Overeenkomst te beëindigen; en (ii) het in artikel 2.2 genoemde bedrag te behouden. 4. PARTIJEN MELDINGEN 4.1 Alle mededelingen en mededelingen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. 4.2 Alle kennisgevingen op grond van deze Overeenkomst worden van kracht op de ontvangstdatum of, indien na sluitingstijd, op de werkdag erna. 5. TOEPASSELIJK RECHT & JURISDICTIE 5.1 Deze Overeenkomst en al zijn bepalingen zullen worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Wet van het land van levering van het voertuig. 5.2 Elk geschil tussen Partijen over de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.