Reserveringsvoorwaarden Sidst opdateret: 18 mei 2023

1. Presentatie van het Platform

Deze Voorwaarden zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden van de Site en de relaties tussen de Site en zijn Gebruikers te definiëren.

Het gebruik of de deelname aan de dienst van de website van Indie Campers Central Services Unipessoal Lda. wordt zonder uitzondering uitgeoefend op voorwaarde dat de Gebruikers zich houden aan deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de dienst van het Indie Campers platform voor de verhuur van voertuigen. De Verhuurder en de Reiziger (beide aangeduid als "Gebruikers") verklaren deze Algemene Voorwaarden te begrijpen en te aanvaarden.

De site stelt een dienst van bemiddeling tussen Gebruikers voor, waarbij de Verhuurder de huur van zijn Voertuig ter beschikking stelt en de Reiziger een op de site beschikbaar Voertuig kan reserveren en gebruiken in het kader van een huur onder de tussen de partijen overeengekomen voorwaarden.

De Site fungeert voornamelijk als tussenpersoon en assistent van de Gebruikers, wanneer het nodig is om elementen en documenten te valideren om het Voertuig te adverteren of een verhuur uit te voeren. De Gebruikers moeten de plichten en verplichtingen die zij op zich hebben genomen bij de viering van de overeenkomst respecteren.

De Verhuurder is als enige verantwoordelijk voor zijn Advertenties en Diensten. Bij het maken van een reservering tekenen de Reizigers een contract rechtstreeks met de Verhuurder en niet met Indie Campers die geen contractpartij is in het huurcontract of er op enige wijze aan deelneemt.

Indie Campers verzoekt Gebruikers deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Dit zijn de Algemene Voorwaarden waaronder Verhuurders Voertuigen verhuren aan Reizigers. De Reizigers gaan akkoord met deze voorwaarden bij het ondertekenen van de Huurovereenkomst.

Gebruikers kunnen contact opnemen met Indie Campers via de klantenservice of per e-mail via de beschikbare contacten op de website . Vragen met betrekking tot het voertuig of de huur zelf moeten echter rechtstreeks tussen de Gebruikers worden behandeld.

Mocht Indie Campers contact moeten opnemen met Gebruikers, dan doet zij dit telefonisch of schriftelijk via e-mail of het adres dat Gebruikers aan Indie Campers hebben verstrekt bij hun registratie op de site.

2. Wijzigingen van de website en AV

Indie Campers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers zullen vooraf per e-mail op de hoogte worden gebracht van de wijziging, ten minste 30 dagen voordat deze van kracht wordt.

Indie Campers behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties de Voorwaarden op aangepaste (of aangepaste) wijze toe te passen indien en voor zover dit onontbeerlijk is om de legitieme belangen van het Platform te waarborgen.

3. Presentatie van de betalingsprovider

De transacties worden uitgevoerd door Stripe die de betalingen op een veilige manier verwerkt. Stripe Technology Europe, Limited (STEL) is geautoriseerd door de Electronic Money Institution en gereguleerd door de Bank of Ireland (referentienummer: C187865). Indie Campers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor betalingen die rechtstreeks tussen Gebruikers worden gedaan. Het platform garandeert alleen de veiligheid van betalingen die via de Stripe-partner worden gedaan.

4. Reizigersvoorwaarden

4.1 Registratie reizigers

Reizigers die een reservering willen maken bij Indie Campers moeten zich registreren op de website, waarbij ze hun persoonlijke gegevens en bewijs van documenten invullen. Indie Campers is niet verantwoordelijk indien de door de gebruiker verstrekte informatie onjuist is. Sommige documenten kunnen pas na de bevestiging van de reservering worden ingevoegd, maar nooit na de datum vermeld in het hoofdstuk Verhuurvoorwaarden.

Elke gebruiker beschikt over een unieke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij rechtstreeks toegang heeft tot zijn profiel. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze gegevens vertrouwelijk te houden en nooit mee te delen. De Gebruiker garandeert dat hij slechts één "Profiel" van gebruiker zal aanmaken.

In geval van niet-naleving van de platformregels of gedrag dat door het platform als misbruik wordt beschouwd, behoudt Indie Campers zich het recht voor om de account te schorsen. De gebruiker wiens account is geschorst, wordt hiervan op de hoogte gesteld via een e-mail naar het e-mailadres dat bij de registratie is opgegeven. Alle gegevens en documenten moeten op de site worden ingevoerd op de persoonlijke pagina van de Reiziger.

4.2 Organisatie van de website

Het platform bestaat uit een openbaar gedeelte en een privégedeelte, die op verschillende manieren en met verschillende beperkingen toegankelijk zijn:

Het openbare gedeelte biedt toegang tot de site, het gebruik van de site als niet-geïdentificeerde gebruiker, waarbij gebruik kan worden gemaakt van bepaalde diensten en functies die door de site worden aangeboden.

Het privégedeelte is toegankelijk na identificatie en registratie van de Gebruiker. Deze identificatie vereist de voorafgaande aanmaak van een Profiel. Het privégedeelte maakt het onder meer mogelijk reserveringsaanvragen te doen, evenals de daaropvolgende bevestiging, de publicatie van een Huurvoertuig en de bewerking van informatie betreffende de publicatie van een Huurvoertuig.

4.3 Identiteitscontrole

Hieronder volgen de minimale vereisten om als huurder in aanmerking te komen: U moet in het bezit zijn van een actueel, geldig (niet-tijdelijk) rijbewijs. U moet zijn goedgekeurd door Indie Campers door middel van identiteitscontrole en andere achtergrondcontroles die het bedrijf vereist. Indie Campers heeft het recht om een boeking te annuleren als de gebruiker niet slaagt voor de identiteitscontrole en de geldende annuleringsvoorwaarden worden toegepast.

Aanvraagprocedure: De aanvraagprocedure is meestal snel en eenvoudig. Na bevestiging van de boeking vragen we uw rijbewijs of paspoort of ID-informatie van de overheid, zodat we zeker weten dat u aan onze vereisten voldoet. In de meeste gevallen duurt het controleren van de geschiktheid van de bestuurder slechts enkele seconden, zolang we al uw informatie kunnen verifiëren. Indie Campers kan (een) externe bron(nen) gebruiken om uw geschiktheidscontrole te voltooien en zal geen informatie delen buiten dit bereik.In sommige gevallen kunnen we aanvullende informatie nodig hebben voor verificatiedoeleinden, en zal u via e-mail of telefoon om deze vereisten worden gevraagd, zodat u klaar bent wanneer het tijd is om uw reis te beginnen.

Het volgende zijn de minimale vereisten om in aanmerking te komen als huurder:
U moet in het bezit zijn van een actueel, geldig (niet-tijdelijk) rijbewijs. U moet door Indie Campers zijn goedgekeurd door middel van identiteitsverificatie en andere achtergrondcontroles die het bedrijf vereist. Indie Campers heeft het recht om een boeking te annuleren indien de gebruiker niet door het identiteitscontroleproces komt, en de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden worden toegepast.

Aanvraagproces:
Het aanvraagproces is meestal eenvoudig en snel. Na bevestiging van de boeking vragen wij om uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs, zodat wij kunnen controleren of u aan onze voorwaarden voldoet. In de meeste gevallen duurt het controleren van de geschiktheid van de bestuurder enkele seconden, zolang we al uw informatie kunnen verifiëren. Indie Campers kan de bron(nen) van derden gebruiken om uw geschiktheidscontrole te voltooien en zal geen informatie delen buiten dit bereik.
In sommige gevallen kunnen we aanvullende informatie nodig hebben voor verificatiedoeleinden, en u zult via e-mail of telefoon worden voorzien van deze vereisten, zodat u klaar bent wanneer het tijd is om uw reis te beginnen.

5. Voorwaarden voor verhuurders

5.1 Registratie van verhuurders en voertuigen

Alle Verhuurders die hun advertenties op het Platform willen plaatsen moeten hun Gebruikersprofiel aanmaken. Daarnaast moeten Hosts het formulier voor het aanmaken van de advertentie gedetailleerd en correct invullen.

Bij het aanmaken van de publicatie moet de Gebruiker de gevraagde informatie en documentatie zo gedetailleerd mogelijk verstrekken, evenals foto's van zijn Voertuig. De Gastheren van de Voertuigen kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien de Gastheer ervoor kiest gebruik te maken van de door het Platform aangeboden verzekering, kan een onjuiste mededeling van informatie over het Voertuig ertoe leiden dat het niet meer in aanmerking komt, namelijk

● Gewicht van het Voertuig

● Jaar van registratie

● Waarde van het voertuig als nieuw

Bovendien moeten bepaalde documenten worden gedeeld voordat de reservering wordt bevestigd. De vereiste documenten kunnen op deze pagina worden geraadpleegd.

Al deze documenten moeten voortdurend worden bijgewerkt. Anders komt het voertuig niet langer in aanmerking voor de door het Platform aangeboden verzekering en kan de aankondiging zelf worden opgeschort totdat deze zijn gedeeld en gevalideerd door het Platform. Indien wordt vastgesteld dat de tot vijf dagen voor het begin van een reservering gedeelde documenten verouderd zijn, behoudt het Platform zich het recht voor de opeenvolgende reserveringen te annuleren totdat deze zijn bijgewerkt, en de Gastheer heeft geen recht op enige terugbetaling. De Gastheer stemt in met het recht van het Platform om deze documenten te delen met de verzekeringspartners en de STRIPE betalingspartner. De Gastheer verbindt zich er ook toe om de bankgegevens te delen waarvoor de betalingen zullen gebeuren.

Indie Campers kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden, al dan niet vrijwillig, van de Gastheer met betrekking tot de beschrijving en de beoordeling van het Voertuig.

Na een panne of een ander soort incident kan een Advertentie op het Platform worden opgeschort, om na te gaan of het genoemde Voertuig geschikt is voor verhuur. Indie Campers behoudt zich het recht voor om een voor verhuur aangeboden Voertuig op te schorten indien zij van mening is dat er een risico bestaat dat de kwaliteit van de dienstverlening kan aantasten. Opschorting van het voertuig kan leiden tot annulering van toekomstige reserveringen, en de verhuurder van het voertuig zal geen recht hebben op enige compensatie voor toekomstige reserveringen.

Indie Campers zal een summiere controle uitvoeren van de door de gastheer verstrekte informatie en documenten, gericht op de elementen met betrekking tot de kenmerken van het voertuig. Deze controle zal plaatsvinden op het moment van registratie van het Voertuig op de website en laat de verificatie door de Reiziger bij aanvang van de huur onverlet. Indie Campers behoudt zich het recht voor de documenten op elk moment te verifiëren.

Indie Campers kan, na verificatie, een advertentie voor een voertuig van de site verwijderen of na berichten van een of meer Reizigers die ontevreden zijn over de staat van het Voertuig en/of het gedrag van de Verhuurder, alsmede op basis van het niet naleven van de huidige Algemene Voorwaarden.


5.2 Eisen voor gastheren

De Verhuurders moeten garanderen

- de volledige eigendom van het Voertuig of de beheerder van het Voertuig te zijn, in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen en bewijzen, waardoor zij het Voertuig beschikbaar kunnen stellen voor verhuur. De Verhuurder moet deze vergunningen schriftelijk en ondertekend door de Verhuurder van het Voertuig ter beschikking stellen aan de Reiziger;

- dat de gedeelde documenten en informatie waarheidsgetrouw en accuraat zijn;

- de beschikbaarheid van het voertuig in perfect werkende staat voor verhuur;

- de goede staat van het voertuig voor vertrek met betrekking tot interne en externe reiniging, water- en brandstofniveaus, enz.

-De vaststelling van de prijzen per nacht is de volledige verantwoordelijkheid van de gastheer en Indie Campers heeft geen bemoeienis met de vaststelling ervan.

De gastheer kan zich verplichten om op Indie Campers lagere of gelijkwaardige eindprijzen te hanteren in vergelijking met de prijzen die worden aangeboden op andere platforms en op zijn eigen website, rekening houdend met de verschillende berekeningssystemen van de respectieve platforms. Met deze verbintenis komt de verhuurder in aanmerking voor gunstigere voorwaarden en bepaalde voordelen, zoals extra punten in de zoekrangschikking en een Beste Prijs Garantie stempel van Indie Campers. De Account Managers van het Platform zullen voortdurend de marktprijzen controleren en kunnen contact opnemen met de Host indien de toezegging niet wordt nagekomen.

Bovendien moet de Verhuurder een prijs vragen die overeenkomt met de waarde van zijn Voertuig en de uitrusting ervan, evenals de leeftijd en het aantal kilometers van het voertuig, om te voldoen aan de normen van het Platform.

De Verhuurder verplicht zich te voldoen aan de door het Platform vereiste minimale beschikbaarheidseisen, die op de website kunnen worden geraadpleegd.

De verhuurder kan evenmin vergoedingen of extra kosten in rekening brengen voor het gasverbruik van flessen die bij aanvang van de huur reeds in gebruik zijn, aangezien dit een moeilijk te meten verbruiksgoed is en in de huurprijs moet worden opgenomen.

5.3 Host voorwaarden

Door te hosten op het Indie Campers platform gaat de host akkoord met onze voorwaarden. Bij herhaalde of ernstige overtredingen kunnen we de account van de host opschorten of permanent uitschakelen en de voertuigen van de lijst verwijderen.Om onze gemeenschap te beschermen, zijn de volgende gedragingen verboden en kunnen leiden tot het verwijderen van de host:

Het verwijderen van mensen van het Indie Campers platform voor nieuwe, gedeeltelijke of toekomstige boekingen

Contact opnemen met potentiële reizigers voordat ze de reservering maken op het Indie Campers platform om de reservering te wijzigen buiten het Indie Campers platform (ex: kortingen aanbieden voor het boeken buiten het Indie Campers platform, onder andere).

Host kan reizigers niet vragen om formulieren in te vullen, of hen bellen, e-mailen of contacteren zonder de communicatiedienst van het Indie Campers-platform alvorens boekingsaanvragen te accepteren

Het annuleren van bestaande volledige of gedeeltelijke boekingen en het omboeken van reizigers van het Indie Campers platform

Het vragen of aanmoedigen van reizigers om buiten het Indie Campers-platform om te boeken voor herhaalde of toekomstige boekingen

In alle berichten aan reizigers, inclusief berichten die via het Indie Campers platform worden verstuurd, links of knoppen (bijv. footers, headers) op te nemen die mensen van het Indie Campers platform naar een andere website leiden.

Het vragen naar of gebruiken van contact- of identiteitsinformatie van reizigers op manieren die geen verband houden met hun verblijf, of die de kwaliteit van hun verblijf in gevaar brengen.

De contactgegevens van de reiziger vragen of gebruiken om bijkomende betalingen buiten het Indie Campers-platform om te regelen Alle betalingen met betrekking tot een boeking van een reiziger, inclusief boekingsuitbreidingen en -wijzigingen, moeten via het Indie Campers-platform verlopen.

Reizigers om contactinformatie vragen na een boeking om krediet- of achtergrondcontroles uit te voeren, tenzij voor verzekeringsdoeleinden, in dat geval moeten ze via het Indie Campers platform gaan.

Reizigers vragen om foto's van hun overheidsidentiteitskaart voor te leggen voor aankomst, behalve wanneer dit nodig is voor wettelijke of nalevingsredenen, in dat geval moeten ze het Indie Campers platform gebruiken.

Vragen naar of gebruiken van contactgegevens van reizigers om extra betalingen buiten het Indie Campers-platform om te regelen Alle betalingen in verband met een reizigersreis, inclusief verblijfsverlengingen (en met uitzondering van de hieronder vermelde uitzonderingen), moeten via het Indie Campers-platform verlopen (bv. via het Resolution Center).

Gebruik van contactgegevens verstrekt door het Indie Campers-platform voor andere doeleinden die in strijd zijn met onze Servicevoorwaarden.

Het verkopen, delen of gebruiken van contactgegevens van reizigers voor marketingcommunicatie of het aanmelden van gastenlijsten.

Feedback over een verblijf van een reiziger moet plaatsvinden op het platform van Indie Campers. We willen dat reizigers hun feedback over het verblijf rechtstreeks delen op het platform van Indie Campers, zodat andere gasten kunnen profiteren van hun inzichten.

Indie kampeerders kunnen een gastheer nog steeds schrappen als zijn gedrag en handelingen schadelijk zijn voor de doelstellingen van het bedrijf, in strijd zijn met wettelijke verplichtingen, discriminerend zijn en schadelijk voor reizigers.

6. Relatie tussen reiziger en gastheer

6.1 Interacties tussen gebruikers

Gebruikers communiceren met elkaar via de Indie Campers website, waarbij ze vrij zijn om vragen te stellen, te evalueren, de beschikbaarheid van voertuigen te controleren, reserveringen te maken, te accepteren of te annuleren.

De Verhuurder en de Reiziger moeten tot een overeenkomst komen voordat het huurcontract wordt gesloten, en voordat een Voertuig wordt gehuurd. Gebruikers zijn contractueel verplicht en moeten de verbintenissen nakomen die zijn aangegaan sinds de bevestiging van de reservering.

Tussen de Verhuurder en de Reiziger moet een huurcontract voor het Voertuig worden gesloten ("Huurovereenkomst"). De Reiziger en de Verhuurder zijn bij de ondertekening van het Huurcontract verplicht om de daarin vastgelegde voorwaarden na te leven, krachtens de regel pacta sunt servanda, of het beginsel van bindende kracht van contracten, waarbij de contractpartijen als enige verantwoordelijk zijn voor het gesloten contract.

De Verhuurder verbindt zich ertoe een actuele beschrijving van het voertuig te geven, die overeenkomt met de kenmerken ervan, en de Huurder niet te misleiden over de kenmerken van het gehuurde voertuig. Het platform kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van valse of foutieve beschrijving van het voertuig.

Voor elke Reservering verbindt de Verhuurder zich ertoe de voertuigdocumenten te verstrekken. Afhankelijk van de geldende regelgeving in het land van registratie van het voertuig en de geldende verzekeringseisen, dient de Verhuurder het origineel of een kopie van het kentekenbewijs, het bewijs van verzekering en het bewijs van een actuele technische keuring te verstrekken. Een gewaarmerkte kopie van het kentekenbewijs kan worden aangevraagd bij een politiebureau om de geloofwaardigheid van het document te versterken in geval van een politiecontrole tijdens een huurperiode.

6.2 Geschillen tussen gebruikers

In geval van geschillen tussen gebruikers, verbinden zij zich ertoe te handelen volgens de conclusies van de bemiddelingsdienst aangeboden door Indie Campers. Het platform verbindt zich ertoe in geval van een geschil zo snel mogelijk de bemiddelingsdienst ter beschikking te stellen.

De bemiddelingsdienst zal op onpartijdige wijze worden aangeboden, rekening houdend met de informatie die door elk van de bij het geschil betrokken gebruikers wordt verstrekt. Voorwaarde voor deze bemiddeling is dat de gebruikers het ondertekende huurcontract delen. Indie Campers zal, waar mogelijk, trachten te bemiddelen in geschillen overeenkomstig deze voorwaarden en het ter beschikking gestelde voorstel van huurcontract. Na mededeling van de conclusies van het geschil hebben de gebruikers 3 dagen de tijd om het voorstel van oplossing te bekijken en te aanvaarden. De oplossing van de bemiddeling hangt af van de goede wil van de Gebruikers en zal van nature nooit verplichtingen of verantwoordelijkheden jegens het platform met zich meebrengen. Indien de Gebruikers het geschil niet oplossen met behulp van de door het platform aangeboden bemiddelingsdienst, kunnen zij een beroep doen op de bevoegde autoriteiten.

7. Reserveringsvoorwaarden

Exclusief abonnementsproduct:

Prijzen worden weergegeven per maand, direct als totale kosten per maand zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht (bijv. service-, verzekerings- of voorbereidingskosten), met uitzondering van one-way fees en kilometerbeleid. Voor boekingen met een Abonnementstermijn geldt een minimale duur van 1 maand ("Initiële Minimale Verbintenis") en een maximale duur van 12 maanden.

Kortetermijnhuurproduct Exclusief:

De kosten voor het huren van het voertuig worden per nacht in rekening gebracht, gezien de beschikbaarheid van het voertuig waarop de reservering betrekking heeft.

Gemeenschappelijk voor alle producten beschikbaar op het Platform:

Gebruikers bepalen vrij en in onderling overleg de duur van de huur. Indien niet anders bepaald, schriftelijk tussen de Gebruikers of in de boekingsopties op het Platform, begint de verhuur om 14:00 uur en eindigt om 11:00 uur. Het platform biedt Verhuurders de mogelijkheid om de uren te definiëren vanaf wanneer zowel het inchecken als het uitchecken alleen mogelijk is tegen een meerprijs, die altijd expliciet op het Platform moet staan.

De Reiziger kan een reserveringsaanvraag doen voor een bepaald Voertuig, met vermelding van de data waarop hij het Voertuig wenst te reserveren. De Reiziger is pas gemachtigd de huur van het Voertuig aan te vangen na bevestiging van de reservering en betaling van het totale bedrag van de reservering.

Indien de Verhuurder de reserveringsaanvraag aanvaardt, hetgeen maximaal 48 uur na ontvangst van de reserveringsaanvraag moet gebeuren, zal Indie Campers de Reiziger per e-mail informeren, die dan 48 uur de tijd heeft om de betaling te verrichten en zonder voorbehoud de onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Vervolgens zal het bedrag van de huur worden afgeschreven. De Verhuurder is contractueel verplicht de verplichtingen na te komen die hij op zich heeft genomen sinds de aanvaarding van de reserveringsaanvraag.

Indien de gastheer weigert zijn voertuig te reserveren, zal Indie Campers de reiziger automatisch per e-mail informeren en is zij bereid, indien beschikbaar, een gelijkwaardig voertuig als alternatief aan te bieden. Indie Campers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het weigeren van een reserveringsaanvraag. Indie Campers is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid in geval van annulering van de reservering door de Gastheer of door de Reiziger en garandeert niet de juistheid van de data van de reserveringsaanvragen aangegeven door de Reiziger die het Voertuig wenst te huren.

De Reiziger kan de duur van de huur verlengen door een verplichte verlenging van de reservering aan te vragen. Het verzoek moet met een minimum van 48 uur voor het einde worden gedaan. Elke verlenging van de huurperiode volgt de regels bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Het verzoek om verlenging moet worden aangevraagd via Indie Campers en is onderworpen aan de goedkeuring van de verhuurder. De verzekering van het voertuig moet worden verlengd en een extra betaling zal worden gevraagd bij de bevestiging van de wijziging. Elke verlenging van de reservering moet voldoen aan de voorwaarden die op dat moment op het platform beschikbaar zijn, namelijk de huurprijs, de verzekeringsprijs, bemiddelingsdiensten, enz. Zelfs indien de Verhuurder besluit geen extra kosten in rekening te brengen voor de huurverlenging, heeft het platform het recht alle diensten die inherent zijn aan de verhuur, zoals bemiddelingsdiensten en verzekeringen, in rekening te brengen.

Indien de Reiziger niet op de vastgestelde datum, tijd en plaats levert, wordt een vergoeding van driemaal de waarde per nacht, inclusief alle daaraan verbonden kosten, in rekening gebracht per op het platform aangekondigde nacht. Voor elke extra nacht die niet door beide partijen is overeengekomen, is de Verhuurder gerechtigd het equivalent van driemaal de prijs per op het platform aangekondigde nacht, alsmede de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen. Evenzo heeft het platform het recht om de dagelijkse verzekeringswaarde, bemiddelingsdiensten en andere kosten in rekening te brengen. Bovendien is verzekeringsdekking voor extra dagen die niet eerder zijn gemeld en overeengekomen niet gegarandeerd, waarbij de Reiziger volledig verantwoordelijk is voor eventuele schade of kosten die anders door de verzekering zouden worden gedekt.

8. Huurvoorwaarden

De reiziger die een reservering maakt moet op het moment van registratie ouder zijn dan 18 jaar, een geldig rijbewijs kunnen tonen om in de landen van inchecken en uitchecken te rijden, wettelijk bevoegd zijn om het gehuurde voertuig te besturen, een geldig identiteitsbewijs en een geldige betaalkaart kunnen tonen, alsmede voldoen aan alle door de verhuurder gestelde eisen, zoals minimumleeftijd en rijervaring op de datum van aanvang van de huur. Extra bestuurders moeten aanwezig zijn op het moment van afhalen, een geldig rijbewijs hebben om te rijden in het land van inchecken en uitchecken en voor het type voertuig dat gehuurd wordt, alsmede voldoen aan alle eisen die door de Verhuurder worden gesteld, zoals minimumleeftijd en rijervaring op de datum van aanvang van de huur. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, kunnen andere passagiers niet worden toegevoegd als extra bestuurder van het voertuig.

Voor verhuur op korte termijn, waarbij de verhuurder Indie Campers is, geldt dat als een van de bestuurders jonger is dan 25 jaar, de keuze voor het basisbeschermingsplan verplicht is en bestuurders jonger dan 25 jaar het Premium beschermingsplan niet mogen accepteren. Beschermingsplannen zijn niet inbegrepen en kunnen niet worden onderschreven door de Klant onder Abonnementsboekingen.

Reizigers zijn verplicht om vóór de aanvang van de huur alle informatie en documenten te delen die in hun profiel op het platform worden gevraagd. Reizigers moeten dit doen tot 48 uur werkdagen voor de aanvang van de huur. Het niet verstrekken van de vereiste informatie en documenten kan leiden tot annulering van de huur en de Reiziger heeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. De gevraagde documenten en informatie kunnen het volgende omvatten:

Geldige identiteitskaart of paspoort

Geldig rijbewijs

Fiscaal adres van de bestuurder

Fiscaal identificatienummer

Bij het ophalen van het voertuig moet de verhuurder, of een naar behoren geïdentificeerde vertegenwoordiger en met toestemming, aanwezig zijn tijdens de inventarisatie, om de staat van het voertuig te controleren voor en na de huur, door het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Indie Campers biedt een voorstel voor een huurcontract aan. Het staat de verhuurder vrij dit te gebruiken, te wijzigen of een ander type contract te gebruiken, zolang beide partijen het ondertekenen en het een volledige beschrijving geeft van het voertuig, de kenmerken en de uitrusting. Indie Campers kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het voorgestelde contract wordt aangepast. In geval van een geschil tussen de verhuurder en de reiziger, zal Indie Campers een standpunt innemen in overeenstemming met het door laatstgenoemde voorgestelde huurcontract.

Beide partijen moeten het voertuig fotograferen, zowel van binnen als van buiten, evenals de kilometerteller en het niveau van de brandstoftank, bij het in- en uitchecken, aangezien deze vereist en onmisbaar zijn voor de beslechting van geschillen tussen Gebruikers.

Indien het voor verhuur beschikbare voertuig hoofdkenmerken heeft die niet overeenkomen, of van aanzienlijk mindere kwaliteit zijn, met die welke op het Platform worden meegedeeld, kan de Reiziger, tot de ondertekening van het contract, het contract annuleren en de terugbetaling van het totale bedrag van de reservering vragen. In geval van betwisting, moet de Reiziger het bewijs (foto's, video's, ...) van discrepantie van de werkelijkheid met die gepubliceerd op het Platform delen. Het Platform zal de zaak evalueren en beslissen. De annulering van de reservering moet worden gedaan via de in deze voorwaarden aangegeven wijze van contact met het Platform.

De extra's zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op de afhaallocatie. Indien een geboekt extra niet beschikbaar is bij het inchecken, zal de Verhuurder de Reiziger hiervan op de hoogte stellen en hem vergoeden overeenkomstig het bedrag dat voor dat item of die dienst is betaald, en zal er geen verdere vergoeding verschuldigd zijn. Kosten in verband met het gebruik van het platform worden niet vergoed.

Het voertuig moet worden teruggebracht op de dag, het tijdstip en de plaats die in de Huurovereenkomst zijn vermeld.

Indien het voertuig wordt afgeleverd met vuil binnen (vuilnis, zand, aarde, modder of ander vuil) of buiten, alsmede wanneer de watertank niet leeg is afgeleverd, kan een extra reinigingsvergoeding in rekening worden gebracht, die door de Verhuurder zal worden vastgesteld en meegedeeld vóór de ondertekening van het huurcontract. Het voertuig moet worden teruggebracht met de brandstoftank op hetzelfde niveau als bij het ophalen, anders wordt de reiziger een vergoeding in rekening gebracht die door de verhuurder wordt vastgesteld en voorafgaand aan de ondertekening van het huurcontract wordt meegedeeld. Indien het AdBlue-niveau van het Voertuig boven de reserve ligt, mag de Reiziger het Voertuig niet afleveren met het AdBlue-niveau op de reserve, anders kan de Reiziger een vergoeding worden aangerekend die door de Gastheer wordt vastgesteld en meegedeeld vóór de ondertekening van het huurcontract. Tijdens de reis is de Reiziger er verantwoordelijk voor dat het voertuig altijd de nodige Brandstof en AdBlue bevat om te kunnen rijden zonder de motor te beschadigen. Extra AdBlue kan tijdens de huurperiode bij elk tankstation gekocht worden voor rekening van de Reiziger. De Gastheer zal de Reiziger niet vergoeden voor eventuele kosten voor AdBlue vloeistof bij inlevering van het voertuig. De Gastheer is verantwoordelijk voor de beoordeling van de staat van het voertuig bij aflevering.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling door de Reiziger

De Reiziger verbindt zich ertoe om de volledige huur op de site te betalen, volgens de verschillende betalingswijzen die in de advertenties worden voorgesteld.

Wanneer de Reiziger de reservering bevestigt, zal zijn krediet- of debetkaart gedebiteerd worden volgens de door de Verhuurder bepaalde annuleringsvoorwaarden (kosten inbegrepen). Indien de incassomethode wordt geweigerd, is de reservering niet geldig en wordt er geen huurbevestiging verstuurd, en moet de Reiziger een andere geldige betaalmethode voorleggen.

Wanneer het beschikbare betalingsbeleid toestaat dat de betaling van het totale bedrag van de reservering in meer dan één moment wordt verdeeld, zal de tweede betaling automatisch in rekening worden gebracht via dezelfde betalingsmethode die op de vastgestelde datum is gekozen. Als de tweede betaling mislukt, wordt de reiziger hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij 2 dagen de tijd om de betaling uit te voeren met een alternatieve betaalmethode. Indien het niet mogelijk is om de tweede betaling op de vastgestelde datum te voldoen, heeft het platform het recht om de reservering te annuleren met toepassing van de overeengekomen annuleringsvoorwaarden.

Indie Campers is niet aansprakelijk voor eventuele wisselkoersen die door de bank van de reiziger worden gebruikt, noch voor bankkosten die door de bank van de reiziger worden toegepast. De valuta die voor de betaling wordt gebruikt is altijd die van het land waar de reis begint.

9.2 Betaling aan gastheren

De vergoeding van de gastheren wordt overgemaakt via STRIPE. De vergoeding van de gastheer zal altijd onafhankelijk worden vastgesteld en zal worden berekend door het totale bedrag van de reservering minus eventuele kosten die door het platform in rekening worden gebracht, inclusief toepasselijke belastingen, en andere verzekeringen en aanvullende diensten die door de reiziger rechtstreeks aan het platform worden aangeschaft.

De vergoeding van de Hosts wordt, tenzij duidelijk anders overeengekomen, overgemaakt op de tweede werkdag na aanvang van de reservering.

De bemiddelingskosten van Indie Campers worden gedragen door de reiziger en de gastheer. Het gebruik van de dienst impliceert de aanvaarding door de Reiziger, zonder voorwaarden of voorbehoud, van de vastgestelde bedragen. Meer informatie over wanneer servicekosten worden toegepast en hoe deze worden berekend is te vinden op onze Servicekosten pagina . Tenzij anders vermeld op het Platform zijn servicekosten niet terugbetaalbaar. Indie Campers behoudt zich het recht voor om de servicekosten te allen tijde te wijzigen en zal Gebruikers vooraf op de hoogte stellen van wijzigingen in de kosten voordat deze van kracht worden. Wijzigingen in de vergoedingen hebben geen invloed op reserveringen die zijn gemaakt vóór de datum waarop de wijziging in de vergoedingen van kracht wordt. Als de Verhuurder het niet eens is met een tariefwijziging, kan de Verhuurder deze overeenkomst op elk moment beëindigen door uw advertenties op het Platform te verwijderen, hoewel de Verhuurder verantwoordelijk blijft voor eerder bevestigde reserveringen. Indie Campers behoudt zich het recht voor om de betaling aan de Host op te schorten of te annuleren in geval van een geschil met de klant.

9.3 Verzekering

In gevallen waarin voor de huur een aanvullende verzekering nodig is, worden de kosten daarvan volledig gedragen door de reiziger en cumulatief betaald met de andere bedragen van de reserve volgens de betalingswijzen. In geval van verlenging van de huur zal de verzekering van het voertuig moeten worden verlengd en zal een extra betaling moeten worden verricht.

9.4 Beschermingsplan

De aankoop van beschermingsplannen wordt volledig ondersteund door de reiziger volgens de betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de desbetreffende reservering.

9.5 Waarborgsom

De borg wordt vanaf 24 uur voor het begin van de reis geblokkeerd en kan alleen worden betaald op een van de manieren en met de waarden zoals beschreven in de aankondiging. Het voertuig kan niet worden geleverd aan de reiziger als de borg niet is geblokkeerd door de gastheer of door Indie Campers. Indie Campers zal de borg verplicht blokkeren indien gekozen is voor een van de door Indie Campers aangeboden verzekeringen.

Bij inlevering van het Voertuig zal de Verhuurder of Indie Campers het ongebruikte deel van de borgsom vrijgeven, op dezelfde wijze als waarop deze was vastgelegd en de terugbetaling kan tot 30 werkdagen na inlevering van het Voertuig plaatsvinden. In geval van geschil over de borgsom kan Indie Campers de rol van bemiddelaar op zich nemen, volgens de voorwaarden beschreven in "Relatie tussen Reiziger en Verhuurder".

De borg is bedoeld om eventuele schade aan het voertuig tijdens de huurperiode te dekken. Dit bedrag kan worden gebruikt ter dekking van de kosten van reparatie van het voertuig na een ongeval of meerdere ongevallen en van eventuele schade aan het voertuig tot maximaal het eigen risico van de gecontracteerde verzekering. De waarborg kan ook worden gebruikt om schade aan het Voertuig te dekken die niet wordt gedekt door de gecontracteerde verzekering en eventuele tekortkomingen van het Huurcontract, zoals de dekking van de overschrijding van het gekozen kilometerpakket, de passage in tolgelden en SCUTS, eventuele boetes, of elk ander bedrag dat de Reiziger aan de Verhuurder verschuldigd is, zolang het voldoet aan de clausules van het Huurcontract. Het beheer van de waarborg is onderworpen aan de ondertekening tussen de partijen van het huurcontract en het inventarisdocument van het Voertuig, bij het ophalen of terugbrengen van het Voertuig. Bovendien kunnen, indien de borgsom niet voldoende is om alle betalingsverplichtingen van de Reiziger te dekken, extra betalingen in rekening worden gebracht, zonder voorafgaande toestemming van de Reiziger.

In gevallen waarin een deel van de borgsom aan de verhuurder wordt overgemaakt, worden transactiekosten van 1,3% + BTW van de transactiewaarde aan de verhuurder in rekening gebracht.

De Verhuurder moet alle incidenten die in zijn Voertuig zijn veroorzaakt melden via het formulier dat beschikbaar is op de website van het Platform tot 5 dagen na het uitchecken.

10. Annulering

10.1 Annulering door de huurder/reiziger

De annuleringsvoorwaarden zullen worden toegepast volgens de keuze van de Verhuurder, volgens de verschillende annuleringsvoorwaarden die u kunt raadplegen bij Annuleringsvoorwaarden. Elk bedrag, bij wijze van terugbetaling, zal worden afgetrokken van de Indie Campers Service fee, en een terugbetaling zal worden gedaan binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van het annuleringsverzoek.

Het optreden van onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen waarvoor Indie Campers en Gebruikers geen verantwoordelijkheid dragen (voorbeelden: overmacht, oorlog, natuurrampen, pandemieën en stakingen) doet niets af aan de volledige toepassing van bovengenoemde bepalingen.

10.2 Geannuleerd door de Gastheer

In geval van annulering van de reservering door de Gastheer, zal Indie Campers andere Voertuigen aangeven onder soortgelijke voorwaarden als de gereserveerde. Indien de Reiziger één van de door Indie Campers voorgestelde Voertuigen niet accepteert, zal het door de Reiziger betaalde bedrag worden terugbetaald. Indien de vergoeding reeds in het bezit is van de Gastheer en hoewel het een annulering van zijn kant betreft, is de Gastheer verplicht het ontvangen bedrag volledig terug te betalen of kan Indie Campers dit bedrag in mindering brengen op toekomstige reserveringen. Indien Indie Campers redelijkerwijs verwacht een Reiziger een terugbetaling te doen op grond van een van deze beleidsregels, kan Indie Campers het verzenden van enige betaling voor die boeking uitstellen totdat een beslissing over terugbetaling is genomen.

Indien de Gastheer een reservering annuleert, zal de Gastheer annuleringskosten en andere consequenties in rekening worden gebracht, die rechtstreeks in rekening worden gebracht of in mindering worden gebracht op de vergoeding van volgende reserveringen. Indie Campers behoudt zich het recht voor een reservering te annuleren indien de eerder vastgestelde minimumeisen niet door de Gebruikers zijn gerespecteerd.

Het zich voordoen van onvoorziene of onvermijdelijke gebeurtenissen waarvoor Indie Campers en de Gebruikers niet verantwoordelijk zijn (voorbeelden: overmacht, oorlog, natuurrampen, pandemieën en stakingen) maakt de volledige toepassing van bovengenoemde bepalingen niet ongeldig.

11. Verzekering

11.1 Aanschaf van een verzekering

De verhuur van voertuigen via het platform moet gepaard gaan met een verplichte autoverzekering, dit is de verantwoordelijkheid van de Reiziger. De verzekering van het voertuig kan door de Gastheer worden verzorgd, mits hij op de huurdatum een geldige verzekering heeft en deze het gebruik van derden dekt. Voor het voertuig dat geen verzekering heeft voor het gebruik van derden, kan de Klant gebruik maken van een verzekering die door het Platform wordt verstrekt onder de voorwaarden beschreven in het Indie Campers Platform.

Indie Campers en de Verhuurder zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal van persoonlijke voorwerpen tijdens de huurperiode en het wordt aanbevolen geen waardevolle voorwerpen in het Voertuig, in het zicht, achter te laten terwijl de Reiziger zich buiten het Voertuig bevindt.

De Reiziger erkent dat hij verantwoordelijk is voor alle schade tijdens de huurperiode, ongeacht de verzekering die is afgesloten en de toegepaste kosten.

11.2 Rapporteren van een Incident

In geval van een ongeluk verplicht de Reiziger zich de volgende procedures te volgen: De Gastheer, Indie Campers en de politie binnen 24 uur op de hoogte stellen van een ongeval, diefstal, beroving of ander ongeluk, fotograferen wat er gebeurd is en namen en adressen van alle betrokken personen verkrijgen, evenals getuigen die kunnen verduidelijken wat er gebeurd is, het Ongevallenrapport invullen in samenwerking met andere betrokken partij(en), het Voertuig niet verlaten zonder alle maatregelen te nemen met betrekking tot de bescherming en veiligheid ervan, geen verantwoordelijkheid te nemen of zichzelf schuldig te verklaren, namens de Gastheer of in geval van een ongeval dat hem verantwoordelijk kan stellen. Het Ongevallenrapport met de gegevens van andere Voertuigen en bestuurders die erbij betrokken kunnen zijn, het rapport van de autoriteiten en de sleutels van het Voertuig (in geval van diefstal) verzamelen en onmiddellijk na het ongeval naar de Gastheer sturen. Anders worden alle verzekeringen en risicodekking geannuleerd en is de Reiziger verantwoordelijk voor alle kosten.

In het geval dat de Reiziger weigert het incidentenrapport te ondertekenen en/of niet binnen maximaal 24 uur na het ontstaan van de schade de noodzakelijke documenten verstrekt om een claimprocedure te openen, kan een bedrag gelijk aan het eigen risico, of de eigen risico's, van de verzekering in rekening worden gebracht en rechtstreeks aan de Gastheer of verzekeraar worden overgemaakt.

11.3 Betaling van incidenten

In geval van schade gedekt door de gecontracteerde verzekering, zal elke schade die de verantwoordelijkheid is van de Reiziger of niet-geïdentificeerde derden, aanleiding geven tot de betaling van het eigen risico indien het bedrag van de herstelling hoger is dan het bedrag van het eigen risico vastgesteld door de verzekeraar, of de betaling van het bedrag van de herstelling indien het lager is dan het bedrag van het eigen risico vastgesteld door de verzekeraar, behalve onder voorwaarden van uitsluiting door de autoverzekering van kracht tijdens de huur, waar alle verantwoordelijkheden en kosten ten laste van de Reiziger zullen worden gebracht.

11.4 Verplichtingen van de Gastheer

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een door het Platform aangeboden verzekering:

In geval van schade veroorzaakt aan het Voertuig tijdens de huurperiode, verplicht de Verhuurder zich om de schade te melden en de gevraagde documenten te sturen binnen de periode gepresenteerd in paragraaf 11.2 In geval van schade gedekt door de verzekering en beoordeeld boven het relevante eigen risico, vereist de verwerking van de opening van de claim door onze verzekeringspartners dat de documenten en informatie bedoeld in artikel 11.2 worden doorgegeven aan Indie Campers binnen een periode van niet meer dan 24 (TWINTIG VIER) uur na de terugkeer van het Voertuig. Op straffe van verlies van de garantie mag de technische controle van het Voertuig geen gebreken vertonen die verband kunnen houden met de oorzaak van de schade. Zodra de schuldige is geïdentificeerd en de beslissing door Indie Campers na beoordeling van de claim is medegedeeld, verplicht de verhuurder zich om het voertuig zo snel mogelijk te repareren, en deze periode mag niet langer zijn dan 15 dagen na de beslissing als het voertuig geen geplande huur heeft op het Indie Campers platform gedurende deze periode. Indien het Voertuig tijdens de genoemde periode via Indie Campers is geboekt, kan de maximale periode worden verlengd tot 1 maand na de beslissing. In geval van pech van het Voertuig is de Verhuurder verantwoordelijk voor het reageren op de Reiziger binnen een periode van maximaal 24 (TWINTIG VIER) uur.

Om de borg te blokkeren, moet de Gastheer Indie Campers tot 5 dagen na het uitchecken op de hoogte stellen via het formulier dat beschikbaar is op de website van het Platform.

12. Gegevensbescherming

In het kader van de geldende regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de persoonsgegevens, zowel die welke worden verstrekt voor de formalisering van dit contract als die welke worden verzameld tijdens de duur van de verhuurdiensten, opgenomen in een bestand met persoonsgegevens om de verhuurdiensten van gehuurde voertuigen te kunnen beheren, alsmede voor commerciële doeleinden, en om de Gebruikers per e-mail snel op de hoogte te houden van alle aanbiedingen, producten en promoties die van belang kunnen zijn.

De Gebruikers beschikken over de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming erkende rechten op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens, verzet tegen de verwerking ervan en verzoeken om beperking ervan.

13. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten gesloten tussen Verhuurders en Reizigers in het kader van het aangaan van relaties door de Site zijn onderworpen aan het recht dat van toepassing is bij de Verhuurder.

Huurovereenkomst

1. Staat van het voertuig

1) De Huurder erkent het voertuig en de gehuurde extra's, met alle wettelijk vereiste documenten, in een nette staat en geheel functionerend te hebben ontvangen. 2) De Huurder zal het voertuig in een schone staat inleveren, met dezelfde hoeveelheid brandstof als bij het ophalen, en met alle functies van het voertuig normaal functionerend, op de inleverdatum, op het tijdstip en de locatie die in de Huurovereenkomst zijn vastgelegd. Het niet voldoen aan deze criteria zal resulteren in extra kosten voor de Huurder volgens de prijstabel van de Verhuurder. Ieder verlies of schade aan het voertuig, gehuurde extra's, uitrusting of reserveonderdelen zal volledig in rekening worden gebracht aan de Huurder volgens de prijstabel van de Verhuurder.

2. Documenten

1) De uitvoering en ondertekening van deze Huurovereenkomst is gebaseerd op de veronderstelling van het bestaan van: a) een geldig rijbewijs voor het besturen van een voertuig in Europa, b) een geldig identiteitsbewijs of paspoort, c) een geldige Kredit-/debetkort (Visa, AMEX of Mastercard). Alle documenten zijn voorgelegd bij het ophalen van het voertuig en de ondertekening van deze Huurovereenkomst. Indien de Huurder niet de nodige documenten voorlegt, kan het voertuig niet worden gehuurd en zijn de standaard no-showkosten van toepassing. 2) Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs om in Europa te rijden. 3) De Huurder moet ouder zijn dan 18 jaar. 4) Als één van de bestuurders jonger is dan 25 jaar, is de selectie van het Basis beschermingsplan verplicht. Bestuurders jonger dan 25 jaar mogen het Premium beschermingsplan niet nemen. De Klant verklaart en garandeert dat de documenten die met de Verhuurder worden gedeeld (en alle informatie die daarin is opgenomen) waarheidsgetrouw, volledig en geldig zijn, met name wat betreft het adres en het land van verblijf van de Klant. 5) Voor abonnementsreserveringen: als de fiscale woonplaats van de Huurder zich buiten de Europese Unie bevindt (inclusief Zwitserland en Verenigd Koninkrijk), kan de Huurder een voertuig huren in een van de landen en steden waar deze beschikbaar zijn. Als de fiscale woonplaats van de Huurder zich bevindt in het Ierland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Kroatië, Zweden en IJsland, kan de Huurder alleen een voertuig huren vanaf het land waar hij/zij verblijft. Indien de Huurder zijn fiscale woonplaats heeft in een ander EU-land dan het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland), Ierland, Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Kroatië, Zweden en IJsland, is het niet mogelijk om een voertuig te huren op het abonnementsproduct.

3. Gebruik van het voertuig

1) De Huurder verbindt zich ertoe dat het voertuig gedurende de Huurperiode niet zal worden: a) Bestuurd door een persoon die niet in de Huurovereenkomst wordt genoemd als bestuurder b) Bestuurd op een onvoorzichtige en gevaarlijke manier. c) Bestuurd door een persoon onder invloed van alcohol of drugs. d) Achtergelaten met de sleutel in het voertuig, terwijl het voertuig onbezet is. e) Beschadigd door onder water te geraken, door contact met zout water, door te rijden door overstroomde gebieden of door te rijden over strand of onverharde wegen. f) Gebruikt voor races, wedstrijden of welke illegale activiteit dan ook. g) Gebruikt om een ander voertuig te slepen. h) Gebruikt om passagiers of eigendommen te vervoeren tegen een vergoeding of beloning. i) Gebruikt om meer passagiers te vervoeren dan toegestaan ​​door de wet. j) Gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, vluchtige vloeistoffen, gassen, explosieven of ander corrosief of ontvlambaar materiaal, met uitzondering van het gas dat door de verhuurder wordt geleverd. k) Gebruikt voor het vervoeren en transporteren van andere goederen dan die welke redelijkerwijs verwacht mogen worden van een vrijetijdshuurvoertuig. l) Voorzien van accessoires en reclame of commerciële vermeldingen. m) Gebruikt op onverharde wegen, op afgesloten wegen of wegen die niet geschikt zijn voor het gehuurde voertuig volgens de plaatselijke wet- en regelgeving. 2) De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen, noch voor schade, verlies en/of andere kosten die ontstaan doordat de Huurder niet handelt in overeenstemming met de bovengenoemde punten (a) tot en met (l)., 3) De Huurder erkent dat de Verhuurder te allen tijde de eigendom van het Voertuig behoudt en zal niet instemmen, proberen, aanbieden of beweren het Voertuig te verkopen, onderverhuren, uitlenen of verpanden aan een andere partij. 4) De Huurder mag geen wijzigingen of toevoegingen aan het voertuig aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. 5) De Huurder moet alle redelijke stappen ondernemen om het voertuig goed te onderhouden, inclusief dagelijkse controles van de olie, het water en de accu, en zal contact opnemen met de Verhuurder als de waarschuwingslichten van het voertuig wijzen op een mogelijk defect. 6) Elektrische apparaten (inclusief de koeler) kunnen niet langer dan 4 aaneengesloten uren op de accu worden aangesloten, zonder de accu van het voertuig dagelijks op campings of bij andere 220V-bronnen op te laden. 7) De Huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen en volgen van informatie over de weersvoorspellingen en de toestand van de wegen op zijn/haar route, en voor de openbare waarschuwingen hierover. 8) Deze Huurovereenkomst zal onmiddellijk worden beëindigd en de reservering zal zonder gerechtelijke tussenkomst worden geannuleerd, indien het voertuig wordt gebruikt in termen die in strijd zijn met deze Huurovereenkomst of die een strafbaar feit vormen. Bovendien behoudt de Verhuurder zich het recht voor om het voertuig te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, terug te vorderen en de Huurder wordt verantwoordelijk gehouden voor alle kosten die hiermee gemoeid zijn. 9) De Huurder mag het Voertuig in geen geval onderverhuren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

3.2 Een voertuigruil kan alleen plaatsvinden in de hieronder beschreven situaties:

3.2.1. Tijdens de huurperiode heeft het voertuig een ongeval, schade, motorstoring of soortgelijke situaties opgelopen waarbij het voertuig niet rijdbaar is: a) Het voertuig wordt naar een werkplaats gestuurd. b) De waarborg van het eerste voertuig zal worden aangerekend c) De klant krijgt een nieuw voertuig van dezelfde categorie met een nieuwe waarborg.

3.2.2 Tijdens de huurperiode in geval van nalatige schade aan het voertuig: a) wordt de waarborg in rekening gebracht b) Indien de borgsom niet voldoende is om de schade te dekken zal het restant eveneens aan de klant in rekening worden gebracht. c) Indien de waarborgsom in rekening is gebracht, heeft de klant recht op een nieuw voertuig en dient hij een nieuwe waarborgsom te betalen. d) Indien de waarborgsom niet is geïnd heeft de klant geen recht op een nieuw voertuig.

3.2.3 Indien het voertuig tijdens de huurperiode beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden: a) wordt de borg in rekening gebracht b) heeft de Huurder recht op een nieuw voertuig en moet hij een nieuwe waarborgsom betalen.

3.3. In omstandigheden waarin een nieuwe waarborgsom vereist is, kan de Huurder die eerder een beschermingsplan premium had, alleen een beschermingsplan basic kiezen voor de nieuwe boeking. Indie Campers staat geen upgrade van het beschermingsplan toe bij verandering van voertuig.

4. Huisdieren

1) Het is toegestaan om met één huisdier te reizen als het niet meer dan 30 kg weegt. In dat geval wordt een After Trip Reiniging toeslag in rekening gebracht. De After Trip Reiniging toeslag dekt het schoonmaken van het voertuig na de huur, waarbij de Huurder aansprakelijk is voor eventuele schade die door het huisdier aan het interieur en exterieur van het voertuig wordt veroorzaakt. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Huurder om te garanderen dat het huisdier in veilige omstandigheden en volgens de plaatselijke voorschriften reist. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele verkeersboetes of juridische kosten ten gevolge van de aanwezigheid van het huisdier in het voertuig.

5. Gasbeleid

1) Modellen met externe kooktoestellen (Sporty, Active Dawn Patrol, Urban en Explorer): Klanten die vooraf betalen voor gas (als extra) krijgen 2 volle wegwerp gasflessen (220g). Extra gasflessen kunnen gedurende de gehele huurperiode op eigen kosten en met eigen middelen worden aangeschaft. 2) Modellen met ingebouwde kookplaat/gasfornuis: levert de verhuurfirma het voertuig met twee flessen, namelijk de fles die door de vorige klant is geretourneerd (met een variabel gasniveau), en een volle fles kampeergas. De Huurder heeft de mogelijkheid om de verzegelde volle fles te gebruiken tijdens de reis en in het geval dat hij/zij dat doet, zal de Verhuurder de Huurder de vastgestelde prijs in rekening brengen. 3) Extra gasflessen of navullingen kunnen gedurende de gehele huurperiode op eigen kosten van de verhuurder worden aangeschaft. 4) Er zijn verschillende aansluitingen en gasflessen in verschillende landen en het kan zijn dat er een adapter nodig is om bij te vullen. Houd er rekening mee dat de meegeleverde gasflessen niet geruild mogen worden voor buitenlandse gasflessen, anders wordt er een vergoeding in rekening gebracht.

6. AdBlue Beleid

1) AdBlue is een dieseluitlaatvloeistof die nodig is in moderne dieselmotorvoertuigen. Alle modellen die AdBlue nodig hebben, worden geïdentificeerd met een AdBlue-tank, die zich naast de brandstoftank bevindt. Op het dashboard van het voertuig is te zien of het AdBlue-niveau laag is, net als het brandstofniveau. 2) Het voertuig wordt boven het minimale AdBlue-niveau geleverd (zonder brandende AbBlue-lampen) en moet in dezelfde conditie worden geretourneerd, anders wordt er een brandstofvergoeding in rekening gebracht. 3) Tijdens de reis is de Huurder verantwoordelijk om te garanderen dat het voertuig altijd zowel brandstof als AdBlue heeft die nodig is voor de circulatie zonder de motor te beschadigen. 4) Extra AdBlue kan gedurende de hele huurperiode op eigen kosten van de Huurder worden aangeschaft bij elk tankstation. De Verhuurder zal de Huurder niet vergoeden voor eventuele AdBlue-vloeistofkosten bij het inleveren van het voertuig.

7. Mileage policy

7.1 Alle boekingen zijn inclusief een vast aantal gratis kilometers/mijlen per nacht, dat kan variëren afhankelijk van het seizoen en het aantal nachten.

7.1.2) Klanten hebben de optie om tijdens het boekingsproces extra km/mijlenpakketten of onbeperkt aantal km's/mijlen toe te voegen voor hun reis.

7.1.3) Alle extra km's/mijlen worden in rekening gebracht bij de drop-off. De waarde van de vergoeding per extra km/mijl voor elke reservering wordt meegedeeld tijdens het boekingsproces, aangezien deze kan variëren afhankelijk van de ophaallocatie en het voertuigmodel.

7.2 Voor boekingen met een abonnement bedraagt het aantal gratis inbegrepen kilometers 1.000 km per maand of 10.000 km per jaar. Tegen extra kosten kunnen maandelijkse pakketten van plus 500 km/maand en plus 1.000 km/maand aan de boeking worden toegevoegd. Als de boeking een duur van een jaar heeft, kunnen bovendien jaarpakketten van plus 6.000 km/jaar, plus 12.000 km en plus 18.000 km aan de boeking worden toegevoegd. Als de Klant de limieten van 1.000 km/maand of 10.000 km/jaar overschrijdt zonder een maandelijks/jaarlijks extra km-pakket af te sluiten of als dergelijke pakketten ook worden overschreden, zal de Verhuurmaatschappij een extra vergoeding in rekening brengen voor elke km/ mijl boven de genoemde limieten. De waarde van de vergoeding per extra km/mijl voor elk abonnement wordt meegedeeld tijdens het boekingsproces, aangezien deze kan variëren naargelang de afhaallocatie en het voertuigmodel.

7.3 Voorwaarden voor de huur van Volkswagen ID Buzz - Beleid inzake accuniveau en opladen

7.3.1. Inleiding: Deze voorwaarden zijn van toepassing op de huur van het Volkswagen ID Buzz voertuig in Europa. Door dit voertuig te huren, stemt u ermee in om deze voorwaarden na te leven, in het bijzonder die met betrekking tot het batterijniveau op het ogenblik van de teruggave van het voertuig.

7.3.2. Vereiste batterijniveau bij teruggave

a. Minimaal batterijniveau: Het voertuig moet worden teruggebracht met een batterijniveau dat niet meer dan 10 procentpunten onder het niveau ligt waarop het werd geleverd. Dit is om ervoor te zorgen dat het voertuig operationeel blijft voor volgende gebruikers en om de gezondheid van de batterij van het voertuig te behouden.

b. Beoordeling van het batterijniveau: Bij teruggave beoordeelt ons personeel het batterijniveau. Als het batterijniveau meer dan 10 procentpunten onder het geleverde niveau blijkt te liggen, worden extra kosten in rekening gebracht.

7.3.3. Kosten voor accutekort

a. Berekening van de kosten: Als het batterijniveau op het moment van teruggave niet aan de vereiste norm voldoet, wordt de klant de ontbrekende energie in rekening gebracht om het niveau tot 10 procentpunten onder het geleverde niveau te brengen.

b. Prijzen: De kosten van de ontbrekende energie worden berekend op basis van de huidige prijs per kilowatt (€0,3782 per KW).

7.3.4. Een Laadtoeslag van €100 zal in rekening worden gebracht als het voertuig wordt teruggebracht met een batterijniveau van minder dan 25%.

8. Pechhulp en technische problemen

1) Alle problemen betreffende het voertuig, inclusief defecte apparatuur, moeten onmiddellijk aan de Verhuurder worden gemeld, aangezien het mogelijk is om het probleem tijdens de huurperiode te verhelpen. Het ontbreken van een dergelijke melding eerder aan externe hulpdiensten op de weg, doet de verantwoordelijkheid van de Verhuurder teniet. 2) De Huurder dient contact op te nemen met de Verhuurder voordat hij/zij contact opneemt met een extern bedrijf voor assistentie op de weg, aangezien de Verhuurder de Huurder kan helpen met technische problemen, op basis waarvan de eigen medewerkers niet buiten dienst kunnen worden gesteld voor het repareren/ omruilen van het voertuig. 3) De assistentie van de Verhuurder dekt elke technische of mechanische storing van het voertuig die het gevolg is van een fabricage- of materiaalfout waardoor het betreffende onderdeel tijdens de garantieperiode direct ongeschikt is voor gebruik. 4) De volgende voorvallen worden niet gedekt door de pechhulp van de Verhuurder: a) Het voertuig raakt zonder brandstof. b) De sleutels zijn in het voertuig vergrendeld, beschadigd (bijv. vocht in de sleutel) of zijn kwijtgeraakt. c) Ontladen accu's veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of verkeerd gebruik van apparatuur dat op batterijen werkt. d) Het Voertuig is vastgelopen langs de weg of op een onverharde weg. e) Pech veroorzaakt door opzettelijke verwaarlozing (bijv. off-road rijden). f) Hulp bij het verwisselen van een lekke band. Eventuele sleep/verplaatsingskosten zullen aan de Huurder in rekening worden gebracht. 5) De Verhuurder biedt 24 uurs assistentie, hoewel er buiten de standaard kantooruren enige vertraging kan optreden. 6) In geval van een defect is het de Huurder niet toegestaan om reparaties of wijzigingen aan het voertuig uit te voeren, tenzij de Verhuurder hiervoor toestemming heeft gegeven en de Huurder de exacte instructies volgt. Voor een defect dat geen stilstand van het voertuig vereist en dat niet ter plaatse kan worden gerepareerd, De Huurder dient het voertuig te mobiliseren naar een specifieke locatie die door de Verhuurder moet worden aangegeven. In geval van Abonnementsverhuur dient de Huurder zich, indien een verplichte controle tijdens de abonnementsperiode noodzakelijk is, te melden op een door Indie Campers aan te geven specifieke locatie. In het geval van een ongeval waarvoor de Huurder verantwoordelijk wordt gesteld, is de Verhuurder niet verplicht een vervangend voertuig aan te bieden. 7) In geval van stilstand van het voertuig als gevolg van een mechanisch defect of een ongeval, en als het niet mogelijk is het voertuig ter plaatse te repareren, zal de Verhuurder een sleepwagen sturen om het voertuig en de Huurder naar de dichtstbijzijnde werkplaats of het dichtstbijzijnde verhuurdepot te vervoeren.

9. Verzekeringsdekking

1) Het gehuurde voertuig is verzekerd tegen voertuigen van derden en materiële schade. 2) De verzekering is geldig in de volgende 32 Europese landen: Andorra, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De gehuurde voertuigen mogen alleen in deze landen worden gebruikt. Reizen door andere landen dan de bovengenoemde is in overtreding met overeenkomst en de Verhuurder kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, defecten of andere gevolgen die zich voordoen buiten de landen waar de Verzekering geldig is. De Huurder is in deze landen aansprakelijk voor eventuele reparatiekosten en / of verplaatsing van het voertuig en alle andere administratieve kosten, lasten, vergoedingen en boetes die de Verhuurder oploopt als gevolg van het ongeoorloofde gebruik. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurder een boete van € 1.000 (duizend euro) in rekening te brengen voor elke dag dat het voertuig wordt gebruikt of zich bevindt in een land waar de Verzekering niet geldig is. 3) Het voertuig is alleen verzekerd tijdens de overeengekomen huurperiode. De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade opgelopen buiten de huurperiode, aangezien de huurder in dit geval de enige aansprakelijke entiteit is. 4) De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade die wordt opgelopen tijdens het bezit van het voertuig, tot het bedrag van de waarborg, rekening houdend met alle uitsluitingen vermeld in artikel 11 - "Aansprakelijkheid". Alle varianten van het Beschermingsplan en de borgsom dekken alleen het eerste ongeval dat zich voordoet en dat in aanmerking komt voor de dekking van de Verzekering van elke huur. In het geval van meer dan één ongeval dat in aanmerking komt om de dekking van de verzekering tijdens de huurperiode te activeren, is de Huurder verantwoordelijk voor de volledige reparatiekosten van elke bijkomende schade. Om de kosten van eventuele schade te dekken, zal de Verhuurder het volledige bedrag van de borgsom op de Kredit-/debetkort van de Huurder blokkeren. 5) Als de Huurder een van de voorwaarden van de clausules in deze Huurovereenkomst overtreedt, vervalt elke Verzekeringsoptie en is de Huurder verantwoordelijk voor de totale kosten van alle schade. 6) Alle Beschermingsplannen omvatten en Pechhulpdienst (waaronder 24/7 telefonische assistentie en het wegslepen van een voertuig van Indie Campers naar een nabijgelegen Indie Campers Depot of een autogarage in geval van ongelukken of mechanische pech). 7) De beschermingsplannen zijn niet inbegrepen en kunnen door de Klant niet worden onderschreven onder de Abonnementsreserveringen. Aan de andere kant zal i) hulp langs de weg worden verleend onder dezelfde voorwaarden als bij de Korte Termijn Reserveringen, ii) de Verhuurder zal zorgen voor onderhoudsbanden (alleen voor gebruik, geen schade) en het verversen van olie. 8) Indien er schade onder de Abonnementsboekingen optreedt als gevolg van de fout van de Klant, zal de Klant een nieuw Voertuig ter beschikking worden gesteld zodra het Huuroord deze schade heeft vergoed. 9) In geval van een defect aan het voertuig ingevolge de Abonnementsboekingen als gevolg van de schuld van het Verhuurbedrijf, zal de Klant een nieuw Voertuig ter beschikking worden gesteld zodra het incident door het Verhuurbedrijf is geanalyseerd.

10. Ongeval / Voertuigschade

In geval van een ongeval of voertuigschade gaat de Huurder akkoord met de volgende procedures: 1) Stel de Verhuurder en de politie onmiddellijk op de hoogte van een ongeval, diefstal, overval of ander ongeluk. 2) Maak foto's en verzamel namen en adressen van alle betrokken personen en getuigen, die kunnen documenteren wat er is gebeurd 3) Vul het ongevalsrapport in, samen met andere voertuigen die erbij betrokken kunnen zijn. 4) Verlaat het voertuig niet zonder alle maatregelen te nemen met betrekking tot de bescherming en veiligheid ervan. 5) Neem geen enkele verantwoordelijkheid of schuld aan namens de Verhuurder of in geval van een ongeval dat de Verhuurder aansprakelijk zou kunnen stellen. 6) Verzamel het door alle betrokken partijen ondertekende ongevalsverslag en de door de politie opgestelde documenten, samen met de autosleutels, indien deze worden bewaard (in geval van voertuigdiefstal), en stuur deze onmiddellijk naar de Verhuurder. Zoniet vervallen alle verzekeringen en dekkingen en is de Huurder aansprakelijk voor alle kosten.

11. Aansprakelijkheden

1) De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel dat tijdens de huurperiode wordt opgelopen en raadt aan geen waardevolle voorwerpen in het voertuig achter te laten terwijl de Huurder zich niet in de buurt van het voertuig bevindt. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen bezittingen tijdens de huurperiode, noch voor schade aan het interieur of het exterieur van het voertuig als gevolg van vandalisme/diefstal, ongeval of weersschade. Elke aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot het bedrag dat onder de Verzekering wordt uitbetaald. Uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid van de Huurovereenkomst zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 2) De Huurder erkent dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle kosten van de onderstaande schade, ongeacht het Beschermingsplan dat eventueel is genomen. Schade die hieronder wordt geïdentificeerd is specifiek uitgesloten van elke optie van het Beschermingsplan en geldt ook voor Abonnementsboekingen: a) Elke schade veroorzaakt aan het voertuig, terwijl de Huurder in strijd is met een clausule in deze Huurovereenkomst. b) Elke schade veroorzaakt door opzettelijk gedrag, invloed van alcohol, drugs of eender welke stof die de rijvaardigheid vermindert. c) Ieder verlies / schade / diefstal van persoonlijke bezittingen. d) Als de Cliënt een onzorgvuldig of nalatig gedrag heeft van welke aard dan ook of zich niet houdt aan de plaatselijke verkeersregels of de instructies van de Huurovereenkomst, wat resulteert in schade aan het voertuig, of aan eigendommen van derden. e) De kosten om het voertuig terug te halen of te recupereren uit een verboden gebied, ondergedompeld, vastgelopen, ingesloten of achtergelaten, tenzij veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van de Huurder. f) De kosten om sleutels te vervangen die beschadigd, verloren, gestolen of in het voertuig vergrendeld zijn geraakt. g) Bestuurders die niet geïdentificeerd zijn in de Huurovereenkomst, of Bestuurders met een geannuleerd, verlopen, opgeschort of in beslag genomen rijbewijs. h) Voor alle kosten die verband houden met het incorrecte gebruik van brandstof. i) Alle schade onder de lijnen van de zijdeuren of boven de grens van de voorruit, als er geen botsing is met derden. j) Alle schade veroorzaakt door het raken van een dier tijdens het rijden. k) Schade veroorzaakt door de wind die een deur opblaast.

12. Inleveren van het Voertuig

12.1) Het voertuig moet worden ingeleverd op de datum, het tijdstip en de plaats die in deze Huurovereenkomst zijn vermeld.

12.2) De Huurder kan de inleverlocatie of de uitcheckdatum/tijd wijzigen als het personeel van de Huuraccommodatie hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Er zullen kosten in rekening worden gebracht en het bedrag zal worden gecommuniceerd door het reserveringsteam. b) De kosten gelden voor alle gevallen, ongeacht de redenen voor de wijziging. c) Als de Verhuurder de wijzigingen niet via e-mail bevestigt, moet de Huurder zich houden aan de contractlocatie en de inleverdatum en -tijd.

12.3) Bij het niet verkrijgen van toestemming en het inleveren van het voertuig buiten de eerder in de Huurovereenkomst overeengekomen uren wordt een extra bedrag van drie keer het nachtelijk huurtarief in rekening gebracht, dat onmiddellijk bij het inleveren moet worden betaald. Indien het voertuig wordt ingeleverd op een andere plaats dan de gecontracteerde plaats, is de Huurder verantwoordelijk voor alle extra kosten die hieruit voortvloeien voor de Verhuurder.

12.4) Indien het voertuig niet wordt teruggegeven aan een medewerker van de Verhuurder, is de Huurder aansprakelijk voor alle verliezen of schade, inclusief diefstal of beroving van het voertuig.

12.5) Voertuiguitrusting: Alle voertuigen zijn voorzien van een schoonmaakset, en in geval van het niet inleveren van de voertuiguitrusting en/of huuruitrusting onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn overhandigd, wordt een vergoeding aan de Huurder in rekening gebracht op basis van de waarde van het artikel of de artikelen.

12.6) Teruggave van het Voertuig. U moet het Voertuig op de vervaldatum terugbrengen in dezelfde staat als waarin u het hebt ontvangen, met uitzondering van normale slijtage. U moet het Voertuig schoonmaken en alle artikelen, eigendommen, apparatuur of voorwerpen verwijderen die u, de Gemachtigde Bestuurder of een van uw passagiers in het Voertuig heeft gebracht.

12.7.1) Schoonmaakkosten Hygiënevoorzieningen: Er kan u een bedrag van 50 € in rekening worden gebracht indien er aanwijzingen zijn van roken of vaping in ons Voertuig. De Schoonmaakkosten Hygiënevoorzieningen omvatten ook het schoonmaken van de koelkast. Deze vergoeding staat los van eventuele schade of verliezen aan het Voertuig waarvoor u verantwoordelijk blijft, ongeacht of deze schade is ontstaan aan het Voertuig of aan eigendommen of apparatuur in of aan het Voertuig. 12.7.2) Waterreinigingskosten: U wordt een vergoeding van € 100 in rekening gebracht als de grijswatertank niet leeg is en € 150 voor de zwartwatertank. Deze vergoeding staat los van eventuele schade of verliezen aan het Voertuig waarvoor u verantwoordelijk blijft, ongeacht of deze schade is ontstaan aan het Voertuig of aan eigendommen of apparatuur in of aan het Voertuig. 12.7.3) Dieptereiniging: Er kan u een bedrag van € 125 in rekening worden gebracht indien het voertuig aanzienlijk minder schoon wordt teruggebracht dan bij aflevering en buiten de hierboven beschreven voorwaarden op i) zal de huurder deze diepgaande reiniging in rekening worden gebracht. Deze vergoeding staat los van eventuele schade of verliezen aan het Voertuig waarvoor u verantwoordelijk blijft, ongeacht of deze schade is ontstaan aan het Voertuig of aan eigendommen of apparatuur in of aan het Voertuig. 12.7.4) De schoonmaakkosten zijn cumulatief in de aangegeven volgorde.

12.8) Als het voertuig niet met hetzelfde brandstofniveau als bij het ophalen wordt teruggebracht, zal de Huurder €70 in rekening worden gebracht voor elke ontbrekende 1⁄4 tank.

13. Aansprakelijkheid / Borg en betalingen na afloop van de huur

1) De borg kan alleen worden betaald met een Kredit-/debetkort (Visa, Mastercard of AMEX) en de eigenaar van de Kredit-/debetkort dient aanwezig te zijn bij de het ophalen. Alleen debetkaarten waarmee een waarborg kan worden verwerkt, worden aanvaard. Onder geen enkele omstandigheid zullen wij accepteren dat een borg als transactie in rekening wordt gebracht op welk type kaart dan ook. Wij raden u aan bij uw bank na te gaan of uw debetkaart de verwerking van een hold deposit toestaat. Bij het ophalen van het voertuig is de huurder verplicht om de borgsom te betalen op basis van de geselecteerde optie van de Beschermingsplannen. Dit bedrag wordt op de Kredit-/debetkort van de huurder gereserveerd om extra kosten in het geval van diefstal of een ongeval en andere schade aan het voertuig tijdens de huurperiode te betalen. 2) Als de borgsom niet wordt geautoriseerd door de bank of de eigenaar van de Kredit-/debetkort kan deze Huurovereenkomst niet worden uitgevoerd en zal het voertuig niet worden overhandigd. In dit geval is het normale annuleringsbeleid van toepassing en wordt het volledige reserveringsbedrag aan de huurder in rekening gebracht. 3) De borg wordt aan het einde van de huurperiode aan de Huurder terugbetaald, als na inspectie door een personeelslid van de Verhuurder aangegeven is dat het voertuig in vergelijkbare omstandigheden verkeert als toen het werd opgehaald. 4) Schade aan het voertuig en apparatuur/extra's wordt in rekening gebracht volgens de prijstabel van de Verhuurder. 5) In geval van een ongeval waarbij de Huurder zichzelf niet verantwoordelijk acht, zal de Verhuurder het volledige bedrag van de borgsom in rekening brengen totdat de verzekeringsmaatschappij de verantwoordelijkheid aangeeft. 6) Als de schadeherstelkosten niet onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, houdt de Verhuurder het volledige bedrag van de borg in bewaring. Een deel van het eigen risico kan worden terugbetaald als de uiteindelijke reparatiekosten voor schade lager zijn dan het betaalde bedrag. 7) De Huurder gaat ermee akkoord dat de Verhuurder bevoegd is om de Kredit-/debetkort in het register in rekening te brengen voor eventuele verdere bedragen, zoals parkeerbonnen, boetes, verkeersovertredingen, tolgelden, schade aan het voertuig (binnen of buiten) en achterstallige bedragen, waarvoor de Huurder uitsluitend verantwoordelijk is. De Verhuurder heeft het recht om de schade aan het voertuig te controleren gedurende 30 dagen na de laatste dag van de huurovereenkomst. Indien de Verhuurder op de hoogte wordt gesteld of wordt gecontacteerd door een administratieve privé- of openbare instantie als gevolg van het gedrag van de Huurder, zal de Verhuurder de Huurder voor elke individuele gebeurtenis een administratieve vergoeding in rekening brengen van i) €25 indien alleen de identificatie van de Huurder/huurder wettelijk verplicht was of ii) een administratieve vergoeding van € 50,- indien de Verhuurder namens de Huurder wettelijk een betaling moet doen of verzet/beroep moet aantekenen, en dit onverminderd de volledige terugbetaling door de Huurder aan de Verhuurder van de door de Verhuurder betaalde bedragen die voortvloeien uit of worden verhoogd door het gedrag van de Huurder. 8) De Huurder moet de Huurovereenkomst voorzien van een alternatieve Kredit-/debetkort die gebruikt kan worden om te voldoen aan de verplichtingen van de Huurder onder de Algemene Voorwaarden van de Verhuurder, in het geval van onvoldoende middelen, geweigerde transacties om welke reden dan ook, en een geannuleerde of geschorste Kredit-/debetkort. 9) Alle onbetaalde facturen worden vermeerderd met rente, die het hoogste wettelijke tarief is plus een vast bedrag, dat overeenkomt met 20% van het onbetaalde bedrag en een eventuele vergoeding voor opgelopen schade / winstderving die verschuldigd is door de wet. In het geval van een juridisch geschil dat op een of andere manier verband houdt met dit contract, komen de partijen overeen dat de jurisdictie van de ophaallocatie zal worden toegepast. In geval van een klacht in verband met deze Huurovereenkomst zal de Huurder eerst contact opnemen met de Verhuurder. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, dat u kunt bereiken op http://ec.europa.eu/odr. De Verhuurder is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten. Indien partijen niet tot een minnelijke schikking komen, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het toepasselijke rechtsgebied. 10) Voor abonnementsboekingen wordt bij het afhalen van een borgsom gevraagd. Het bedrag van de waarborgsom zal 2.500€ zijn (waarborgsom en aansprakelijkheid). Daartoe zal een maandelijkse bankmachtiging worden gehouden. In het kader van Abonnementsboekingen is slechts één extra bestuurder toegestaan.

14. Klantovereenkomst

1) Deze overeenkomst vormt de regeling tussen de partijen en er zijn geen andere mondelinge toezeggingen, garanties of regelingen tussen de partijen. Eventuele kosten worden berekend in overeenstemming met de Huurovereenkomst en de toepasselijke Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de website van de Verhuurder. 2) Bij het boeken en betalen van de eerste aanbetaling gaat de Huurder vrijwillig akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Huurovereenkomst. 3) De Huurder verzekert dat alle informatie die in verband met deze Huurovereenkomst wordt verstrekt, waarheidsgetrouw is. 4) Deze huurovereenkomst kan alleen met schriftelijke toestemming van beide partijen aan een derde partij worden overgedragen.

15. Voertuigen en merken

Indien, om welke reden dan ook die niet onder de verantwoordelijkheid van de Verhuurder valt, zoals vertraging door de vorige huurder, ongeval, diefstal, pech, weersomstandigheden, pandemieën, stakingen of elke andere situatie die de levering van het eerder gereserveerde voertuig in gevaar kan brengen, de Verhuurder de levering van het voertuig niet op de voorgeschreven datum of het voorgeschreven tijdstip kan uitvoeren zal: 1) De Huurder een vergelijkbare categorie of een vergelijkbaar model ter beschikking stellen. Het merk, het jaar van uitgave, het ontwerp of de kleur van het voertuig kan variëren. 2) De Huurder op de hoogte stellen van de onbeschikbaarheid van het Voertuig en hem/haar de volledige terugbetaling van het betaalde bedrag geven, en geen andere bijkomende schadevergoeding voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

16. Gegevensbescherming

Met het oog op de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat uw persoonsgegevens, zowel die welke zijn verstrekt voor de formalisering van dit contract als die welke zijn verzameld tijdens de duur van de huurdiensten, zullen worden opgenomen in een bestand met persoonsgegevens om de huurdiensten van gehuurde voertuigen te kunnen beheren, evenals voor commerciële doeleinden zoals het tijdig op de hoogte houden van alle aanbiedingen, producten en promoties die voor u van belang kunnen zijn, per e-mail. De Huurder heeft de rechten zoals die erkend worden in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AGV) om de gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, zich te verzetten tegen de verwerking ervan en om de beperking ervan te vragen.

Algemene voorwaarden verkoopbelofte voor campers

Algemene voorwaarden promessevoertuig

Waar: 1. De zakelijke reikwijdte van de Verkoper is onder meer de aankoop, verkoop en verhuur van wegvoertuigen, met name kampeerauto's en recreatievoertuigen, hierna het "Voertuig" genoemd; 2. Koper wenst van Verkoper een Voertuig met bepaalde kenmerken te kopen door dit vooraf te reserveren; 3. Koper de Bestelwagen van Verkoper wil kopen, vrij van pandrechten of lasten; De partijen gaan hierbij deze voorwaardelijke koop- en verkoopovereenkomst aan (hierna de "Overeenkomst"), die wordt beheerst door de onderstaande clausules, die wederzijds worden aanvaard en overeengekomen door de partijen: DOMEIN 1.1 Door middel van deze overeenkomst verbindt de verkoper zich ertoe een voertuig te verkopen, en de koper verbindt zich ertoe een voertuig te kopen, vrij van pandrechten of lasten, in zijn huidige staat van instandhouding (zonder enig structureel of mechanisch probleem of gebrek), dat overeenkomt met de kenmerken die door de koper worden gewenst . PRIJS, BETALING & EIGENDOM 2.1 De overeengekomen aankoopprijs van het Voertuig is inclusief BTW, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de relevante fiscale wet- en regelgeving (hierna de “Prijs”). 2.2 Koper zal ter uitvoering van deze Overeenkomst een voorschot van € 999,00 (negenhonderdnegenennegentig euro), inclusief BTW, aan Verkoper betalen. 2.3 Dit voorschot reserveert het voertuig tot 30 dagen voor aflevering. Na deze datum is het voertuig niet meer gereserveerd voor de koper en worden eventuele aan de verkoper overgemaakte bedragen niet meer gerestitueerd. 2.4. De koper kan het model 30 dagen voor de leveringsdatum persoonlijk bezoeken om de aankoop te bevestigen op de door de verkoper aangewezen locatie. 2.5. Na bevestiging en betaling van het resterende saldo kan de Koper het Voertuig ophalen op de overeengekomen locatie van de Verkoper. 2.6 Vanaf de dag van ophalen heeft de koper een retourbeleid van 14 dagen waarbij de koper het betaalde bedrag bij het ophalen wordt terugbetaald als hij het voertuig wil retourneren. 3. VERPLICHTINGEN, KOSTEN & KOSTEN 3.1 Als de koper een van de verplichtingen die in deze overeenkomst of een van de wijzigingen ervan zijn uiteengezet, schendt, wordt het bedrag waarnaar wordt verwezen in clausule 2.2 geacht onmiddellijk verloren te gaan ten gunste van de verkoper. 3.2 Niettegenstaande, indien de Koper de voorwaarden van Clausule 2 niet volledig naleeft, heeft de Verkoper onmiddellijk het recht om: (i) de Overeenkomst te beëindigen; en (ii) het in artikel 2.2 genoemde bedrag te behouden. 4. PARTIJEN MELDINGEN 4.1 Alle mededelingen en mededelingen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. 4.2 Alle kennisgevingen op grond van deze Overeenkomst worden van kracht op de ontvangstdatum of, indien na sluitingstijd, op de werkdag erna. 5. TOEPASSELIJK RECHT & JURISDICTIE 5.1 Deze Overeenkomst en al zijn bepalingen zullen worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Wet van het land van levering van het voertuig. 5.2 Elk geschil tussen Partijen over de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.