Privacybeleid Indie Campers Groep

Laatst bijgewerkt: 18 januari 2022

De Indie Campers Groep erkent het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens van iedereen die de website www.indiecampers.nl bezoekt of op een andere manier in contact komt met een entiteit van de Groep. De Indie Campers Groep voldoet aan de geldende wetgeving op dit gebied, namelijk de Verordening (EU/EEA) nr. 2016/679 Algemene Gegevensbeschermingsverordening ("GDPR").

INDIE CAMPERS GROEP

De volgende entiteiten maken deel uit van de Indie Campers Groep: Indie Campers SA, WCC LDA, Indie Campers Spanje, S.L. , Indie Campers Frankrijk S.A.R.L , Indie Campers Italië S.R.L. , Indie Campers Duitsland GmbH , Indie Campers België SPRL , Indie Campers Adriatic D.O.O. , Indie Campers UK LTD , Indie Campers IJsland, ehf. , Indie Campers Ireland Limited , Indie Campers Central Services, Unipessoal Lda, Indie Campers Nederland, B.V. , Indie Campers Zweden AB , 'Indie Campers AV GmbH, INDIE CAMPERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Indie Campers Finland Oy, INDIE CAMPERS NORWAY AS.

SCOPE

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verzameld via de website www.indiecampers.com of enige andere interactie met de Indie Campers Groep die door één van haar entiteiten wordt verwerkt.

CONTACTEN

Elke vraag met betrekking tot dit privacybeleid of elke andere vraag die betrekking heeft op de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: privacy@indiecampers.com.

COLLECTIE

Uw volgende persoonlijke gegevens worden verzameld in de klant-/gebruikersregistratie: Naam, Postadres voor verzending en facturatie, Mobiele telefoon, Telefoon, Identificatiebelasting, Geboortedatum, E-mailadres, Creditcard, Rijbewijsnummer en Burgerkaartnummer of Paspoort. Op dezelfde manier worden gegevens verkregen via de navigatie op de website: gegevens ter identificatie van het IP-adres, het type apparaat, uw browser en versie, login- en accountinformatie, inclusief gebruikersnaam, voorkeuren met betrekking tot marketing en met betrekking tot cookies, vlaggen en webtags (pixel), betalings- of creditcardinformatie, in dit geval altijd met inachtneming van het SSL-protocol.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Indie Campers verwerkt uw persoonlijke gegevens, handmatig en/of automatisch, voor de volgende doeleinden:

1. Contractueel relatiebeheer: Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de contractuele relatie met de klant, namelijk voor de doeleinden van: - Precontractuele procedures; - Reservering; - Ondertekening van het huurcontract van het voertuig zonder bestuurder; - Verhuurbewaking; - Beheer van de facturen; - Beheer van de betaling van de vergoedingen; - Beheer van mogelijke klachten; - Beheer van de vergoedingen voor mogelijke schade aan het voertuig en verzekeringsmanagement; - Communicatie na afloop van de huur, maar die binnen het toepassingsgebied van het huurcontract valt; - Beheer van de facturen; - Beheer van de betaling van uw kosten; - Beheer van de boetes, met name in verband met de communicatie met de bevoegde autoriteiten; - Beheer van potentiële klachten; - Beheer van de vergoeding voor mogelijke schade aan het voertuig.

2. Marketing: Indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, kunnen wij uw gegevens ook verwerken met als doel u informatie en nieuws te sturen over onze evenementen, campagnes, speciale aanbiedingen, producten en campagnes, aanbiedingen en via elk willekeurig communicatiekanaal, namelijk via e-mail, en SMS of post.

3. Verzekering: Wij delen persoonsgegevens met onze Partners die de verzekeringen aanbieden waardoor u een verzekering kunt afsluiten voor de periode dat U een camper huurt/verhuurt. Deze verzekeringsmaatschappijen moeten toegang hebben tot basisinformatie over de verzekeringnemer en het verzekerde object om de aangevraagde verzekering te kunnen afgeven en beheren. Informatie wordt alleen aan de verzekeraar doorgegeven als een gebruiker een verzekering aanvraagt. Volledige informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de verzekeringsmaatschappijen is te vinden op hun eigen websites.

RECHTEN

Uw gegevens worden rechtmatig en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 van de GDPR verwerkt, namelijk omdat de betreffende verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor precontractuele stappen op verzoek van de betrokkene. Indien de toestemming echter het wettelijk geschikte middel is om de rechtmatigheid van een bepaalde verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen, heeft de betrokkene het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: privacy@indiecampers.com

RECHTEN VAN BETROKKENEN

U kunt te allen tijde en zonder kosten uw rechten uit hoofde van de algemene verordening inzake gegevensbescherming uitoefenen, namelijk: - Recht van toegang; - Recht op correctie; - Recht om te worden vergeten; - Recht op beperking van de verwerking; - Recht op gegevensdraagbaarheid; - Recht op bezwaar; - Recht om bezwaar te maken tegen automatische verwerking.

De bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een naar behoren gemotiveerde schriftelijke mededeling aan het volgende e-mailadres: privacy@indiecampers.com.

OPSLAG PERIODE

Wij bewaren uw gegevens slechts gedurende de periode die strikt noodzakelijk is in het kader van de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden, die in ieder geval van toepassing zijn.

DERDE PARTIJ

De Indie Campers Groep kan de persoonlijke gegevens van haar gebruikers meedelen aan derden, dienstverleners van de Indie Campers Groep, namelijk dienstverleners op het gebied van IT-ondersteuning. Deze bedrijven worden alleen voorzien van de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de betreffende dienst en deze entiteiten verbinden zich ertoe de genoemde persoonsgegevens uitsluitend en alleen te verwerken voor de vervulling van de hierboven aangegeven doeleinden. De verwerking van de gebruikersgegevens kan ook worden uitgevoerd door een geschikte dienstverlener, ingehuurd door de Indie Campers Groep of haar businessgroep. De genoemde dienstverlener zal de gegevens uitsluitend verwerken voor de door de Indie Campers Groep vastgestelde doeleinden en namens de Indie Campers Groep, met inachtneming van de door haar gegeven instructies en met strikte naleving van de wet.

INTERNATIONALE DATATRANSFERS

Indie Campers geeft uw gegevens niet door aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit wettelijk verplicht is.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITEN

Indie Campers is in staat zijn om gebruikersprofielen aan te maken, die het mogelijk maken om geautomatiseerde beslissingen te nemen, op basis van persoonlijke kenmerken, voorkeuren, geschiedenis van gedrag en locatie. In deze gevallen zal de gebruiker het recht hebben om een menselijke ingreep te vragen in de beslissing door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@indiecampers.com.

BESCHERMINGSMAATREGELEN EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

Indie Campers past verschillende technische en organisatorische maatregelen toe die geschikt zijn om de persoonlijke gegevens van gebruikers te beschermen, waaronder encryptie- en authenticatietools, om de veiligheid van hun persoonlijke gegevens te handhaven en maakt gebruik van veilige servers, firewalls en communicatiecodering.

BELEID OVER COOKIES

Indie Campers maakt gebruik van automatische gegevensverzamelingssystemen zoals cookies. De cookies die op deze website worden gebruikt kunnen door dezelfde worden geïnstalleerd, die afkomstig zijn van de verschillende servers die door de website worden beheerd, of van de servers van derden die diensten leveren en cookies en/of webbakens installeren (bijvoorbeeld cookies die worden geïnstalleerd om reclamediensten of bepaalde inhoud te promoten waardoor de gebruiker op een vooraf bepaald tijdstip reclame of inhoud kan bekijken). De gebruiker kan de harde schijf van zijn computer doorzoeken volgens de instructies van de browser. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn browser zo te configureren dat hij op het computerscherm wordt geïnformeerd over de ontvangst van cookies en om de installatie ervan op de harde schijf te verhinderen. Informatie met betrekking tot deze configuratie is beschikbaar in de instructies en handleidingen van de browser zelf. Als u uw browser instelt om cookies te blokkeren of te verwijderen, kunnen we niet garanderen dat u toegang krijgt tot alle functies en diensten die via deze website worden aangeboden).

WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

De toepasselijke wetgeving en onze bedrijfspraktijken kunnen in de loop van de tijd veranderen. Als we besluiten om ons privacybeleid bij te werken, zullen de wijzigingen op onze website worden geplaatst, dus we raden u aan om dit document regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven. Als we de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken materieel wijzigen, zullen we u hiervan op voorhand op de hoogte brengen en, wanneer dit wettelijk verplicht is, zullen we uw toestemming vragen vooraleer we dergelijke wijzigingen doorvoeren.